Archiwum

Skorzystaj z miejskich dotacji !!!

Informacja dotycząca dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Prezydent Miasta Gdańska informuje:

Na podstawie Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia  „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”- istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:

1) zamiana ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) zakup i instalacja kolektora słonecznego,

3) likwidacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie  do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

4) demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanychoraz rur zsypowych,

5) zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci  kanalizacji deszczowej,

6) zamiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej
lub gazowej.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją  zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1) osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,  przedsiębiorcy.

Druki wniosków o udzielenie dotacji oraz szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji dostępne są:

1) na stronie internetowej miasta: www.gdansk.pl

2) w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74, nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Termin składania wniosków: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017r .

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć : w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74,  nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2; lub w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 (pok.203); oraz drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Bożena Araminowicz

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Środowiska

Referat Polityki

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.