Archiwum

Opinia Rady Dzielnicy nt. budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej oraz odpowiedź DRMG

OPINIA Nr V/1/2019

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska podjęta na V Sesji w dniu 18.06.2019 roku

NA TEMAT NOWOBUDOWANEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Podstawa:

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 5 Statutu  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1184/2014 Rady Miasta Gdańska  z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 roku, poz. 2017 z późn. zm.) wydaje się opinię o treści, jak niżej.

 

Nadrzędnym celem, zgodnie z „Rozporządzeniem drogowym tj. RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie’’ zgodnie z zapisem w  dziale III rozdz. IX §46 pkt 1, jest usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni, zapewniające  bezpieczeństwo ruchu.

Przyjęte rozwiązania projektowe i realizacja „ścieżki rowerowej, na której dopuszczony jest ruch pieszych” są w sprzeczności z  zapisami w/w rozporządzenia .

 

1. wg § 47 p.3 – szerokość ścieżki rowerowej  powinna wynosić min. 2,5m gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi .

Obecnie realizowana jest droga szer. 2,5m dla ruchu dwu kierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych ( dot. wskazanych w piśmie GZDiZ 3 odcinków o łącznej długości ok. 400m)

 

2. Droga wojewódzka nr r 501   kategorii „Z” , wzdłuż której budowana jest ścieżka rowerowa, zgodnie z rozdz. VI §37 powinna mieć pobocze o szerokości min 1m oraz zgodnie z §40 p.2 pobocze to powinno być o nawierzchni co najmniej gruntowej, ulepszonej, przy drodze bez krawężników. Odstępstwo od tej szerokości (do 0,5m) dopuszcza się wyłącznie w przypadku przebudowy lub remontu drogi.

Obecny zakres realizacji inwestycji nie obejmuje w/w prac. Zatem nadal obowiązuje zachowanie 1m szer. utwardzonego pobocza, w pasie którego nie można  budować żadnych innych elementów np. ścieżki rowerowej.

 

3.Rozpatrując uwarunkowania dot. skrajni, załącznik nr 1 do rozporządzenia „schemat skrajni dróg” określa minimalną skrajnię od krawędzi jezdni drogi kategorii  „Z” z gruntowymi poboczami na 0,5m. Natomiast skrajnię ścieżki rowerowej na 0,2m od jej krawędzi. Dlatego wg załącznik nr 1 dopuszczalna min. odległość krawędzi jezdni od krawędzi drogi rowerowej wynosi 0,7m.

Biorąc pod uwagę pkt. 2 i 3, nie dopuszcza się możliwości usytuowania ścieżki rowerowej przy krawędzi drogi kat „Z” w odległości 0,5m z nieutwardzonym poboczem w postaci zasypki z otoczaków – takie rozwiązanie obecnie jest realizowane (potwierdził to GZDiZ w piśmie z dnia 29.03.2019)

Obecnie dla uzyskania 50 cm odległości pomiędzy istniejącą jezdnią a drogą rowerową „przycina się” nawierzchnię jezdni, co w niektórych przypadkach powoduje zmniejszenie  szerokości pasa jezdni do 2,7m . Taka szerokość pasa ruchu na jezdni dwupasmowej tej kategorii jest niedopuszczalna.

Przykładem może być odcinek ulicy na skrzyżowaniu z ul. Narcyzową gdzie :

-szerokość pasa jezdni ( po przycięciu) wynosi 2,7m

-pobocze nieutwardzone ( z otoczakami)- 0,5m

- ścieżka rowerowa – 2,5m do tego dochodzi bariera wchodząca w skrajnię ścieżki rowerowej.

Powyższe, wszystkie trzy parametry nie spełniają warunków określonych w przywołanym rozporządzeniu

W razie wypadku np. wjechania  na ścieżkę samochodu  osobowego ,  usiłującego np. wyminąć się z samochodem ciężarowym , co przy tak zwężonej jezdni jest prawdopodobne,  piesi nie mają możliwości ucieczki z drogi rowerowej i są przygnieceni do stalowej bariery  (balustrady). Tym bardziej, że sensowność ustawienia tej bariery jest mocno wątpliwa, bo skarpa w tym rejonie jest wysokości 40 cm. ( Jak w innych również miejscach).

.

Wg podstawowych założeń Inwestora , opisywanych w publikacjach dla mieszkańców Gdańska, ścieżka rowerowa miała być o szerokości 3m, a jej użytkowanie względem jezdni ul. Turystycznej, miało gwarantować  bezpieczeństwo użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że ul. Turystyczna, wchodząca w skład drogą wojewódzkiej  nr 501, jest w swoim obecnym rozwiązaniu technicznym (bez prawidłowego odwodnienia , spadków, jakości nawierzchni)  mało bezpieczną i nie spełniającą właściwych standardów ulicą miejską.

 

Prosimy  o pilne wyjaśnienie problemu i odniesienie się do zastosowania niebezpiecznych dla użytkowników rozwiązań, niezgodnych z „rozporządzeniem” . Wymienione odcinki ( ok. 400m) powinny mieć dodatkowe zabezpieczenia i oznakowanie. Natomiast cała projektowana droga rowerowa wzdłuż jezdni powinna być zabezpieczona przed ewentualnym najechaniem pojazdów na nieutwardzone pobocze istniejącej jezdni!! Spodziewamy się, że na jezdni ul. Turystycznej pojawi się również oznakowanie poziome  krawędziowe (dla bezpieczeństwa, oddzielenia jezdni od pobocza oraz uniemożliwienia zatrzymania się na nim).

Ponadto chcemy  zwrócić uwagę na wybudowany końcowy układ ścieżki rowerowej przy nowo wykonanym rondzie na skrzyżowaniu z ul. PrzegalińskąIstniejący układ ścieżki rowerowej nie ma kontynuacji z nowo wybudowaną, co zagraża bezpieczeństwu ruchu na omawianym skrzyżowaniu, wprowadzając w błąd rowerzystów co do kierunku jazdy. Można mieć przypuszczenie ,że projektanci nowej ścieżki nie byli w terenie lub niewłaściwie zinterpretowali zapisy mapy do celów projektowych. To się zdarza, ale w nadzorze powinna być wykonana korekta tego rozwiązania.

Nie musimy dodawać, że inwestycja ta dla Wyspy Sobieszewskiej jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz rzeszy turystów korzystających z omawianego układu drogowego. Niebagatelny jest również koszt inwestycji ( kilkanaście mln zł! ), który powinien gwarantować wykonanie dobrego projektu i późniejszą jego realizację na wysokim poziomie z bezpiecznymi rozwiązaniami technicznymi.

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

wnosi o włączenie upoważnionych radnych Dzielnicy w skład komisji odbiorowej dla

odbioru inwestycji :

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Wnioskodawca:

Małgorzata Piątkowska                                                           Jerzy Petryczko

Radna  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska               Przewodniczący  Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

 

 

Odpowiedż na opinię. Ścieżka pieszo-rowerowa

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

5 Responses to “Opinia Rady Dzielnicy nt. budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej oraz odpowiedź DRMG”

 • Wnioski jakie wyciągam z pisma DRMG —>

  1. Ad oznakowanie pionowe: na początku nowej dwukierunkowej drogi rowerowej (czarny asfalt) od strony Świbna – na skrzyżowaniu ul. Świbnieńskiej z Pohoreckiego – przy wielkiej tablicy „chwały” ;) Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego —> istnieje podwójne oznakowanie nowej inwestycji. Są tam dwa znaki koło siebie. Jeden mówi, że w stronę Sobieszewa od tego miejsca to jest droga rowerowa a drugi że jest to ciąg pieszo rowerowy z pierszeństwem dla pieszych ;) Jeżdże regularnie więc widzę ;)

  2. Ad dziwny rowerowy zjazd na jezdnię na mini rondzie: Po Sobieszewie w strefie 30 km/h można jeździć po jezdni a nie po ścieżce rowerowej. Gdyby tej „strefy 30″ nie było to rowerzysta musi obowiązkowo korzystać z istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni. ;)

  3. Ad ruchu pieszego na drodze rowerowej: Od początku mówiono o drodze rowerowej a nie ścieżce rowerowej ani nie o ciągu pieszo-rowerowym. To jest europejski odcinek dwukierunkowych dróg rowerowych EuroVelo R9 i R10.

  4. Pytanie czy na takich drogach dopuszczony jest ruch pieszy… oczywiście, że jest w myśl Art 11 Prawa o ruchu drogowym http://wrower.pl/prawo/pieszy-na-drodze-rowerowej,3183.html . Nie zauważyłem bowiem, że droga 501 na odcinku inwestycji ma jakiekolwiek pobocze – a w szczególności chodnik – więc piesi na drogę rowerową !!! ;)

  Cytat z Prawa o Ruchu Drogowym
  Dział II Ruch drogowy
  Rozdział 2
  Ruch pieszych

  Art. 11.

  4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

  5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

  • Tolin:

   Rychu,
   chylę czoła za wywód. Dla mieszkańców mam natomiast prośbę, aby jadąc rowerem po ścieżce mieć wyrozumiałość dla pieszych, szczególnie jak pchają wózek z dziećmi, nawet jak idą całą szerokością nowej ścieżki. zawsze można zwolnić, z dalsza zadzwonić, z bliska powiedzieć przepraszam, a jak ustąpią nam miejsca to jeszcze dziękuję na odjezdne też można powiedzieć.

 • … pisząc powyżej o skrzyzowaniu Świbnieńska/Pohoreckiego miałem na myśli: Boguckiego/Łupaszko ;)

 • Ciekawe jest stwierdzenie w pismie DRMG o planowanym przedstawieniu Radzie na spotkaniu w drugiej połowie lipca docelowych rozwiązań – czyżby w miejsce kamyczków-otaczaków w przyszłości pojawią się profesjonalne korytka odpływowe oraz bariery energochłonne jako inwestycja modernizacji ul. Turystycznej/Boguckiego – czyli zadania nie związanego z obecną inwestycją „droga rowerowa” ?

 • Hi! radawyspy.pl

  We present

  Sending your business proposition through the Contact us form which can be found on the sites in the contact partition. Feedback forms are filled in by our software and the captcha is solved. The advantage of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method raise the chances that your message will be open.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +44 7598 509161
  Email – FeedbackForm@make-success.com