Archiwum

Informacje

Opinia Rady Dzielnicy nt. budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej oraz odpowiedź DRMG

OPINIA Nr V/1/2019

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska podjęta na V Sesji w dniu 18.06.2019 roku

NA TEMAT NOWOBUDOWANEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Podstawa:

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 5 Statutu  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1184/2014 Rady Miasta Gdańska  z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 roku, poz. 2017 z późn. zm.) wydaje się opinię o treści, jak niżej.

 

Nadrzędnym celem, zgodnie z „Rozporządzeniem drogowym tj. RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie’’ zgodnie z zapisem w  dziale III rozdz. IX §46 pkt 1, jest usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni, zapewniające  bezpieczeństwo ruchu.

Przyjęte rozwiązania projektowe i realizacja „ścieżki rowerowej, na której dopuszczony jest ruch pieszych” są w sprzeczności z  zapisami w/w rozporządzenia .

 

1. wg § 47 p.3 – szerokość ścieżki rowerowej  powinna wynosić min. 2,5m gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi .

Obecnie realizowana jest droga szer. 2,5m dla ruchu dwu kierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych ( dot. wskazanych w piśmie GZDiZ 3 odcinków o łącznej długości ok. 400m)

 

2. Droga wojewódzka nr r 501   kategorii „Z” , wzdłuż której budowana jest ścieżka rowerowa, zgodnie z rozdz. VI §37 powinna mieć pobocze o szerokości min 1m oraz zgodnie z §40 p.2 pobocze to powinno być o nawierzchni co najmniej gruntowej, ulepszonej, przy drodze bez krawężników. Odstępstwo od tej szerokości (do 0,5m) dopuszcza się wyłącznie w przypadku przebudowy lub remontu drogi.

Obecny zakres realizacji inwestycji nie obejmuje w/w prac. Zatem nadal obowiązuje zachowanie 1m szer. utwardzonego pobocza, w pasie którego nie można  budować żadnych innych elementów np. ścieżki rowerowej.

 

3.Rozpatrując uwarunkowania dot. skrajni, załącznik nr 1 do rozporządzenia „schemat skrajni dróg” określa minimalną skrajnię od krawędzi jezdni drogi kategorii  „Z” z gruntowymi poboczami na 0,5m. Natomiast skrajnię ścieżki rowerowej na 0,2m od jej krawędzi. Dlatego wg załącznik nr 1 dopuszczalna min. odległość krawędzi jezdni od krawędzi drogi rowerowej wynosi 0,7m.

Biorąc pod uwagę pkt. 2 i 3, nie dopuszcza się możliwości usytuowania ścieżki rowerowej przy krawędzi drogi kat „Z” w odległości 0,5m z nieutwardzonym poboczem w postaci zasypki z otoczaków – takie rozwiązanie obecnie jest realizowane (potwierdził to GZDiZ w piśmie z dnia 29.03.2019)

Obecnie dla uzyskania 50 cm odległości pomiędzy istniejącą jezdnią a drogą rowerową „przycina się” nawierzchnię jezdni, co w niektórych przypadkach powoduje zmniejszenie  szerokości pasa jezdni do 2,7m . Taka szerokość pasa ruchu na jezdni dwupasmowej tej kategorii jest niedopuszczalna.

Przykładem może być odcinek ulicy na skrzyżowaniu z ul. Narcyzową gdzie :

-szerokość pasa jezdni ( po przycięciu) wynosi 2,7m

-pobocze nieutwardzone ( z otoczakami)- 0,5m

- ścieżka rowerowa – 2,5m do tego dochodzi bariera wchodząca w skrajnię ścieżki rowerowej.

Powyższe, wszystkie trzy parametry nie spełniają warunków określonych w przywołanym rozporządzeniu

W razie wypadku np. wjechania  na ścieżkę samochodu  osobowego ,  usiłującego np. wyminąć się z samochodem ciężarowym , co przy tak zwężonej jezdni jest prawdopodobne,  piesi nie mają możliwości ucieczki z drogi rowerowej i są przygnieceni do stalowej bariery  (balustrady). Tym bardziej, że sensowność ustawienia tej bariery jest mocno wątpliwa, bo skarpa w tym rejonie jest wysokości 40 cm. ( Jak w innych również miejscach).

.

Wg podstawowych założeń Inwestora , opisywanych w publikacjach dla mieszkańców Gdańska, ścieżka rowerowa miała być o szerokości 3m, a jej użytkowanie względem jezdni ul. Turystycznej, miało gwarantować  bezpieczeństwo użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że ul. Turystyczna, wchodząca w skład drogą wojewódzkiej  nr 501, jest w swoim obecnym rozwiązaniu technicznym (bez prawidłowego odwodnienia , spadków, jakości nawierzchni)  mało bezpieczną i nie spełniającą właściwych standardów ulicą miejską.

 

Prosimy  o pilne wyjaśnienie problemu i odniesienie się do zastosowania niebezpiecznych dla użytkowników rozwiązań, niezgodnych z „rozporządzeniem” . Wymienione odcinki ( ok. 400m) powinny mieć dodatkowe zabezpieczenia i oznakowanie. Natomiast cała projektowana droga rowerowa wzdłuż jezdni powinna być zabezpieczona przed ewentualnym najechaniem pojazdów na nieutwardzone pobocze istniejącej jezdni!! Spodziewamy się, że na jezdni ul. Turystycznej pojawi się również oznakowanie poziome  krawędziowe (dla bezpieczeństwa, oddzielenia jezdni od pobocza oraz uniemożliwienia zatrzymania się na nim).

Ponadto chcemy  zwrócić uwagę na wybudowany końcowy układ ścieżki rowerowej przy nowo wykonanym rondzie na skrzyżowaniu z ul. PrzegalińskąIstniejący układ ścieżki rowerowej nie ma kontynuacji z nowo wybudowaną, co zagraża bezpieczeństwu ruchu na omawianym skrzyżowaniu, wprowadzając w błąd rowerzystów co do kierunku jazdy. Można mieć przypuszczenie ,że projektanci nowej ścieżki nie byli w terenie lub niewłaściwie zinterpretowali zapisy mapy do celów projektowych. To się zdarza, ale w nadzorze powinna być wykonana korekta tego rozwiązania.

Nie musimy dodawać, że inwestycja ta dla Wyspy Sobieszewskiej jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz rzeszy turystów korzystających z omawianego układu drogowego. Niebagatelny jest również koszt inwestycji ( kilkanaście mln zł! ), który powinien gwarantować wykonanie dobrego projektu i późniejszą jego realizację na wysokim poziomie z bezpiecznymi rozwiązaniami technicznymi.

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

wnosi o włączenie upoważnionych radnych Dzielnicy w skład komisji odbiorowej dla

odbioru inwestycji :

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Wnioskodawca:

Małgorzata Piątkowska                                                           Jerzy Petryczko

Radna  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska               Przewodniczący  Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

 

 

Odpowiedż na opinię. Ścieżka pieszo-rowerowa

Zapraszamy na cykl spotkań „Historia i Przyroda Wyspy Sobieszewskiej”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Świbna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwała RMG mpzp centrum Świbna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na kolejną sesję Rady już 18.06

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbędzie się 18 czerwca br.  o godz. 17:00 w siedzibie rady przy ul. Turystycznej 3

Przekazujemy Porządek sesji oraz projekty dwóch Uchwał:

Porządek IV sesji RDWS 20190618

Uchwała nr V.17.2019 BPI

Uchwała nr V.18.2019 BO 2019

Zgoda na wydzielenie przestrzeni publicznej u zbiegu ul. Turystycznej i Radosnej

wydzielenie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej

Zaproszenie na ciekawe wycieczki dofinansowane przez Radę Dzielnicy

Dzień Dziecka na Wyspie

W Dzień Dziecka 2019 w godz. 11.00-15.00
„Wyspa Skarbów” Gdańskiego Achipelagu Kultury

zaprasza na familijne wydarzenie plenerowe

5. Karnawał Latawców – „Kosmos”


Wydarzenie skierowane jest zarówno dla rodzin, jak i osób hobbystycznie zajmujących się modelarstwem oraz wszystkich pragnących spędzić czas wolny na świeżym powietrzu.
Tradycyjnie Karnawałowi towarzyszy KONKURS na najciekawszy, własnoręcznie skonstruowany latawiec nawiązujący do tematu festiwalu. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest „KOSMOS”.
Misja fesitwalu:
Pragniemy, by podczas 5. Karnawału latawców niebo nad sobieszewską plażą zamieniło się w nieskończoną przestrzeń wyobraźni oraz konstelacji nie z tego świata… Aby lokalną sferę niebieską Wyspy Sobieszewskiej zaGwieździły wyjątkowe SuperNOVE prace konstruktorskie!

W programie:

STREFA LATAWCÓW

5. KONKURS na najciekawszy, własnoręcznie wykonany latawiec nawiązujący do tematu festiwalu.

NAGRODY GŁÓWNE

I – 1000 zł, fundator – Andrzej Stelmasiewicz
II – 700 zł, fundator – Gdański Archipelag Kultury
III – 400 zł, fundator – Gdański archipelag Kultury

oraz NAGRODA PUBLICZNOŚCI za latawiec wzbudzający największy zachwyt i sympatię.

Więcej szczegółów (program, karta zgłoszenia, regulamin) znajdą Państwo na stronie:
www.karnawallatawcow.gak.gda.pl