Archiwum

VI sesja RDWS 2019.08.06

W dniu 06 sierpnia 2019 r odbyła się szósta sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Podczas sesji radni podjęli poniższe uchwały:

Uchwała nr VI.20.2019 mpzp Jodowa

Uchwała nr VI.21.2019 zmiana Budżet 2019

Protokół z VI sesji.6.08.19

Wniosek o zmianę porządku VI sesja 06.08.19

Bezpieczna kąpiel

Gdański Ośrodek Sportu po interwencji rady dzielnicy poinformował, że przy każdym wejściu na plażę poza kąpieliskami strzeżonymi
zostały umieszczone  tablice ostrzegające kąpiących się o zagrożeniu wystąpienia tzw. prądów wstecznych

 
(Obraz przykładowy)


From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych,
zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej,
z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>

Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu
na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

 

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych, zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej, z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

 

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

 

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Zapraszamy na VI sesję Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbędzie się 6 sierpnia  2019r.  o godz. 17:00 w siedzibie rady przy ul. Turystycznej 3

Przekazujemy Porządek sesji:

Porządek VI Sesji VI kadencji 20190806

Przywrócenie oznakowania ul. Turystycznej – pismo do GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36

80-254 Gdańsk

 

W związku z przeniesieniem w dniu 5 bm. przystanków autobusowych ustawionych tymczasowo ( na czas budowy mostu w Sobieszewie)

na ul. Turystycznej w Sobieszewie na pętlę przy nowym moście zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia zmian w oznakowaniu tej ulicy, na odcinku

od ronda Rybaków do ul. Tęczowej.

Generalnie  chodzi o likwidację czasowego oznakowania poziomego (żółte pasy) i przywrócenie oznakowania sprzed budowy, którego ważnym elementem

było wydzielenie po północnej stronie jezdni pasa do parkowania wzdłuż jezdni.  Odnowienia oznakowania wymagają wszystkie  przejścia dla pieszych

na ul. Turystycznej.

Konieczne jest również pilne, bo zagrażające bezpieczeństwu, uzupełnienie znacznych ubytków asfaltu na przejściu dla pieszych i ścieżce rowerowej

na ul. Tęczowej przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną.

 

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Nowe przystanki autobusowe na Wyspie

Uprzejmie informuję, że Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na V sesji w dniu 18 bm. wyraziła zaniepokojenie sytuacją nie przekazania do eksploatacji

pętli autobusowej przy nowym moście w Sobieszewie.  Pętla została zbudowana i jest w pełni urządzona (wiaty, biletomat, informacja itd.).

Tymczasowe lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej powodują bardzo poważne problemy w ruchu drogowym w centrum Sobieszewa.

Sytuacja była przyjmowana ze zrozumieniem na etapie budowy nowego mostu  i rozbiórce starego mostu pontonowego.

Aktualnie zaś nie ma zgody na tolerowanie tymczasowości, zwłaszcza, że poważnie zagrożone jest bezpieczeństwa ruchu.

W imieniu Rady Dzielnicy proszę o wyjaśnienie sytuacji i informację o terminie uruchomienia przystanków autobusowych na nowej pętli.

 

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

 

Przystanki „Sobieszewo” dla linii autobusowych  112, 186, 212 i N9 w nowej odsłonie

Od piątku, 05.07.2019 r., od godz. ok. 11:30 uruchomiony został zespół przystanków autobusowych „Sobieszewo” [1130, 1131] dla linii autobusowych 112, 186, 212 i N9, zlokalizowanych przy Rondzie Rybaków (skrzyżowanie ulic: Turystycznej i Nadwiślańskiej).

Jednocześnie zawieszona została para przystanków tymczasowych „Sobieszewo Wyspa” [9130, 9131].

 

Pozdrawiam

Zygmunt Gołąb

Rzecznik Prasowy

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

kom. 506-111 -961

Opinia Rady Dzielnicy nt. budowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej oraz odpowiedź DRMG

OPINIA Nr V/1/2019

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska podjęta na V Sesji w dniu 18.06.2019 roku

NA TEMAT NOWOBUDOWANEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Podstawa:

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 5 Statutu  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1184/2014 Rady Miasta Gdańska  z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 roku, poz. 2017 z późn. zm.) wydaje się opinię o treści, jak niżej.

 

Nadrzędnym celem, zgodnie z „Rozporządzeniem drogowym tj. RMTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie’’ zgodnie z zapisem w  dziale III rozdz. IX §46 pkt 1, jest usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni, zapewniające  bezpieczeństwo ruchu.

Przyjęte rozwiązania projektowe i realizacja „ścieżki rowerowej, na której dopuszczony jest ruch pieszych” są w sprzeczności z  zapisami w/w rozporządzenia .

 

1. wg § 47 p.3 – szerokość ścieżki rowerowej  powinna wynosić min. 2,5m gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi .

Obecnie realizowana jest droga szer. 2,5m dla ruchu dwu kierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych ( dot. wskazanych w piśmie GZDiZ 3 odcinków o łącznej długości ok. 400m)

 

2. Droga wojewódzka nr r 501   kategorii „Z” , wzdłuż której budowana jest ścieżka rowerowa, zgodnie z rozdz. VI §37 powinna mieć pobocze o szerokości min 1m oraz zgodnie z §40 p.2 pobocze to powinno być o nawierzchni co najmniej gruntowej, ulepszonej, przy drodze bez krawężników. Odstępstwo od tej szerokości (do 0,5m) dopuszcza się wyłącznie w przypadku przebudowy lub remontu drogi.

Obecny zakres realizacji inwestycji nie obejmuje w/w prac. Zatem nadal obowiązuje zachowanie 1m szer. utwardzonego pobocza, w pasie którego nie można  budować żadnych innych elementów np. ścieżki rowerowej.

 

3.Rozpatrując uwarunkowania dot. skrajni, załącznik nr 1 do rozporządzenia „schemat skrajni dróg” określa minimalną skrajnię od krawędzi jezdni drogi kategorii  „Z” z gruntowymi poboczami na 0,5m. Natomiast skrajnię ścieżki rowerowej na 0,2m od jej krawędzi. Dlatego wg załącznik nr 1 dopuszczalna min. odległość krawędzi jezdni od krawędzi drogi rowerowej wynosi 0,7m.

Biorąc pod uwagę pkt. 2 i 3, nie dopuszcza się możliwości usytuowania ścieżki rowerowej przy krawędzi drogi kat „Z” w odległości 0,5m z nieutwardzonym poboczem w postaci zasypki z otoczaków – takie rozwiązanie obecnie jest realizowane (potwierdził to GZDiZ w piśmie z dnia 29.03.2019)

Obecnie dla uzyskania 50 cm odległości pomiędzy istniejącą jezdnią a drogą rowerową „przycina się” nawierzchnię jezdni, co w niektórych przypadkach powoduje zmniejszenie  szerokości pasa jezdni do 2,7m . Taka szerokość pasa ruchu na jezdni dwupasmowej tej kategorii jest niedopuszczalna.

Przykładem może być odcinek ulicy na skrzyżowaniu z ul. Narcyzową gdzie :

-szerokość pasa jezdni ( po przycięciu) wynosi 2,7m

-pobocze nieutwardzone ( z otoczakami)- 0,5m

- ścieżka rowerowa – 2,5m do tego dochodzi bariera wchodząca w skrajnię ścieżki rowerowej.

Powyższe, wszystkie trzy parametry nie spełniają warunków określonych w przywołanym rozporządzeniu

W razie wypadku np. wjechania  na ścieżkę samochodu  osobowego ,  usiłującego np. wyminąć się z samochodem ciężarowym , co przy tak zwężonej jezdni jest prawdopodobne,  piesi nie mają możliwości ucieczki z drogi rowerowej i są przygnieceni do stalowej bariery  (balustrady). Tym bardziej, że sensowność ustawienia tej bariery jest mocno wątpliwa, bo skarpa w tym rejonie jest wysokości 40 cm. ( Jak w innych również miejscach).

.

Wg podstawowych założeń Inwestora , opisywanych w publikacjach dla mieszkańców Gdańska, ścieżka rowerowa miała być o szerokości 3m, a jej użytkowanie względem jezdni ul. Turystycznej, miało gwarantować  bezpieczeństwo użytkowników. Należy zwrócić uwagę, że ul. Turystyczna, wchodząca w skład drogą wojewódzkiej  nr 501, jest w swoim obecnym rozwiązaniu technicznym (bez prawidłowego odwodnienia , spadków, jakości nawierzchni)  mało bezpieczną i nie spełniającą właściwych standardów ulicą miejską.

 

Prosimy  o pilne wyjaśnienie problemu i odniesienie się do zastosowania niebezpiecznych dla użytkowników rozwiązań, niezgodnych z „rozporządzeniem” . Wymienione odcinki ( ok. 400m) powinny mieć dodatkowe zabezpieczenia i oznakowanie. Natomiast cała projektowana droga rowerowa wzdłuż jezdni powinna być zabezpieczona przed ewentualnym najechaniem pojazdów na nieutwardzone pobocze istniejącej jezdni!! Spodziewamy się, że na jezdni ul. Turystycznej pojawi się również oznakowanie poziome  krawędziowe (dla bezpieczeństwa, oddzielenia jezdni od pobocza oraz uniemożliwienia zatrzymania się na nim).

Ponadto chcemy  zwrócić uwagę na wybudowany końcowy układ ścieżki rowerowej przy nowo wykonanym rondzie na skrzyżowaniu z ul. PrzegalińskąIstniejący układ ścieżki rowerowej nie ma kontynuacji z nowo wybudowaną, co zagraża bezpieczeństwu ruchu na omawianym skrzyżowaniu, wprowadzając w błąd rowerzystów co do kierunku jazdy. Można mieć przypuszczenie ,że projektanci nowej ścieżki nie byli w terenie lub niewłaściwie zinterpretowali zapisy mapy do celów projektowych. To się zdarza, ale w nadzorze powinna być wykonana korekta tego rozwiązania.

Nie musimy dodawać, że inwestycja ta dla Wyspy Sobieszewskiej jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców oraz rzeszy turystów korzystających z omawianego układu drogowego. Niebagatelny jest również koszt inwestycji ( kilkanaście mln zł! ), który powinien gwarantować wykonanie dobrego projektu i późniejszą jego realizację na wysokim poziomie z bezpiecznymi rozwiązaniami technicznymi.

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

wnosi o włączenie upoważnionych radnych Dzielnicy w skład komisji odbiorowej dla

odbioru inwestycji :

BUDOWA  ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. TURYSTYCZNEJ NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ W GDAŃSKU.

Wnioskodawca:

Małgorzata Piątkowska                                                           Jerzy Petryczko

Radna  Dzielnicy Wyspa Sobieszewska               Przewodniczący  Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

 

 

Odpowiedż na opinię. Ścieżka pieszo-rowerowa

V sesja RDWS 2019.06.18

W dniu 18 czerwca 2019 r odbyła się piąta sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Podczas sesji radni podjęli poniższe uchwały:

uchwała RDWS IV.17.2019.0618

uchwała RDWS IV.18.2019.0618

protokół z V sesji RDWS 2019.06.18

Zapraszamy na cykl spotkań „Historia i Przyroda Wyspy Sobieszewskiej”