Protokół z XXII sesji RDWS

Protokół z XXll sesji RDWS z 13.02.2017

pismo do DRMG w sprawie realizacji budowy mostu 20170210

do DRMG budowa mostu 20170210

pismo w sprawie spalarni przy ul. Płońskiej 20170210

pismo do UMG w sprawie Spalarni ul. Płońska 20170210

Od 14 lutego W rejonie mostu w Sobieszewie pojedziemy wahadłowo

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na budowie mostu zwodzonego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie, informujemy, że z dniem 14 lutego planowane jest wprowadzenie nowej, czasowej organizacji ruchu.

Zmiana będzie polegała na całkowitym wyłączeniu jednego pasa ruchu i wprowadzeniu ruchu wahadłowego na odcinku ok. 150 metrów, począwszy od ul. Piaskowej w kierunku Przejazdowa, po prawej stronie jezdni. W miarę postępu prac, zmiana organizacji ruchu będzie obejmować kolejne odcinki drogi, zajmując odpowiednio pas prawy lub lewy. Dodatkowo informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu, przy przejściu przez skrzyżowania, ruch będzie kierowany ręcznie. Prace przy zachowaniu takiej organizacji potrwają do końca czerwca bieżącego roku.

Źródło: www.gdansk.pl

Pismo z Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie tras rowerowych 20170126

pismo z BRMG w sprawie tras rowerowych 20170126

Skorzystaj z miejskich dotacji !!!

Informacja dotycząca dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Prezydent Miasta Gdańska informuje:

Na podstawie Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia  „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”- istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:

1) zamiana ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) zakup i instalacja kolektora słonecznego,

3) likwidacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie  do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

4) demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanychoraz rur zsypowych,

5) zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci  kanalizacji deszczowej,

6) zamiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej
lub gazowej.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją  zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1) osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,  przedsiębiorcy.

Druki wniosków o udzielenie dotacji oraz szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji dostępne są:

1) na stronie internetowej miasta: www.gdansk.pl

2) w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74, nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Termin składania wniosków: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017r .

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć : w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74,  nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2; lub w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 (pok.203); oraz drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Bożena Araminowicz

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Środowiska

Referat Polityki

pismo w sprawie możliwości dojścia do plaży ul. Sobieszewską 20170112

pismo z UMG w sprawie dojścia do plazy przez ul. Sobieszewską 20170112

Protokół z XXI sesji RDWS 20170103

protokół XXI sesji RDWS 20170103