Archiwum

Posts Tagged ‘plan zagospodarowania’

Pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Narcyzowa, Kwiatowa

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani   mogą   składać   wnioski   do   wyżej  wymienionych  planów  miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy Sobieszewskiej

W załączeniu przekazujemy studium potrzeb parkingowych przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska

 

studium_parkingi_wyspa

RAZEM ZAPROJEKTUJMY NASZĄ WYSPĘ

Szanowni Mieszkańcy

Lokalna Organizacja Turystyczna „WYSPA SOBIESZEWSKA” zaprasza Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu „PERSPEKTYWY ROZWOJU WYSPY SOBIESZEWSKIEJ”.

Podczas spotkania p. Michał Gajkowski (dyplomant SSW) zaprezentuje wyniki swojej pracy, której tematem jest  Rewitalizacja Wyspy Sobieszewskiej.

Miejsce spotkania: Dom Kultury „Wyspa Skarbów ” ul. Turystyczna 3

Termin: 27.03.2015  (Piątek) godz. 15:30

Serdecznie Zapraszamy

Pismo z WS z 17.06.14 w sprawie wydzielenia ciągów pieszo-rowerowych

pismo z WS 17.06.14

Uchwała o przystąpieniu do mpzp rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej

RadaOsiedla_opinia przystąpienie-2

2414_kempingowa_przegalinska_przystapienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania do wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku

w dniach od 31.01.2013 r. do 28.02.2013 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja Publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2013 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Plan zagospodarowania do wglądu

Plan zagospodarowania Górek Wschodnich ponownie będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2011r. do 30.12.2011r. Ww. projekt planu zostanie wyłożony we fragmentach zmienionych w porównaniu z pierwszym wyłożeniem obejmującym tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „Ajtel” i ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 14.12. 2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.