Archiwum

Archive for Listopad 2013

Pismo ROWS z 27.11.2013 w sprawie oznakowania przy drodze nr 501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pismo ROWS do RZGW z dnia 26.11.13 w sprawie remontu nabrzeża Martej Wisły

Protokół z XXX Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 20 listopada 2013 roku.

1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla, który po zapoznaniu się z listą obecności
/ 9 radnych obecnych / stwierdził prawomocność obrad.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad /9 głosów „za”/.
Porządek obrad w załączeniu.
2. Z kolei głos zabrał Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla, którzy
poinformowali zebranych o sprawach, jakimi Zarząd zajmował w okresie od ostatniej sesji, w tym
o korespondencji / otrzymanych i wysłanych pismach/ i  podjętych interwencjach bezpośrednich
i telefonicznych.
3. Radny Krzysztof Wąsowski przedstawił propozycje Zarządu dotyczące wniosków, jakie powinny
być skierowane do Prezydenta Gdańska w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Gdańska
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sobieszewo – rejon ul. Falowej
[ plan nr 2411], mianowicie:
1/ przejęcie w zasoby miasta Gdańska ul. Radosnej – na odcinku od ul.Barwnej do „ronda” przy
ul.Falowej,
2/ przejęcie w zasoby miasta Gdańska ul. Falowej – na odcinku od „ronda” przy ul.Falowej
do plaży,
3/ wyłączenie z gospodarki leśnej i przejęcie w zasoby miasta Gdańska tzw. „trójkąta”
u zbiegu ulic Radosnej i Falowej,
4/ przejęcie terenów położonych wzdłuż ul. Falowej celem zapewnienia jej parametrów zgodnie
z koncepcją modernizacji tej ulicy.
Rada Osiedla przyjęła wnioski jednogłośnie / 9 głosów „za”/.
4. Radny Władysław Sidorko przedstawił propozycje uwag, jakie zdaniem Zarządu powinny być
zgłoszone do projektu nowego statutu  rady dzielnicy Wyspa Sobieszewska.
Generalnie są to propozycje wypracowane przez Zarząd Forum Rad Dzielnic z wyłączeniem
postulatu o „prawie do przenoszenia środków finansowych pozostających do dyspozycji Rad
Dzielnic na kolejne lata”.
Rada 9 głosami „za” przychyliła się do wniosków Forum i upoważniła Zarząd Osiedla do
dalszych działań w tym kierunku.
5. Radni: Jerzy Petryczko, Krzysztof Wąsowski i Władysław Sidorko poinformowali radnych, iż jako
mieszkańcy Gdańska  osobiście zgłosili zadania do budżetu obywatelskiego miasta Gdańska na
2014 rok, i tak:
- J. Petryczko – urządzenie przestrzeni publicznej na placu przy przeprawie promowej w Świbnie,
- K.Wąsowski
a/ uruchomienie tramwaju wodnego F-4 relacji Gdańsk – Sobieszewo,
b/ wykonanie ciągów spacerowych wzdłuż Martwej Wisły od mostu pontonowego do
ul.Kolonijnej i od mostu do ul. Iłowej,
c/ remont budynku przy ul. Turystycznej 3 w Sobieszewie,
d/ ustawienie 20 ławek na terenie Wyspy Sobieszewskiej,
- W. Sidorko
a/ wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Jodowej,
b/ urządzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Narcyzowej,
c/ ustawienie 4 wiat na przystankach autobusowych przy: ul.Nadwiślańskiej 39,
ul.Turystycznej – Begoniowej, Turystycznej – Lazurowej i Przegalińskiej / pętla/,
d/ modernizacja pętli autobusowej w Przegalinie.
Rada jednogłośnie przyjęła informacje do wiadomości i ewentualnego wykorzystania w dalszych
pracach związanych z przyjęciem budżetu obywatelskiego.
6. Odnośnie projektu podziału środków na działalność statutową rady w 2014 roku – Rada
jednogłośnie / 9 głosów „za” / postanowiła utrzymać dotychczasowe zasady i cele podziału
środków finansowych i upoważniła Zarząd do dalszych działań w tym kierunku.
7. Rada postanowiła wystosować pisma do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku o sens utrzymywania
sygnalizacji świetlnej na wyremontowanym moście pontonowym w ogóle lub w dotychczasowym
programie działania oraz o oznakowanie przejścia dla pieszych przy moście pontonowym.
8. Na tym obrady sesji zakończono.
Protokołował:
W.Sidorko

Uwaga Rady do Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych w Gdańsku 29.10.2013

Pismo ZDIZ z 07.11.2013 w sprawie hałasujących elementów mostu

Nowa kategoria – „Korespondencja”

Szanowni Państwo

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Mieszkańców, uruchamiamy na naszej stronie nową kategorię pod nazwą „Korespondencja”, w której umieszczać będziemy treść  pism jakie otrzymujemy z instytucji publicznych po naszych lub Państwa interwencjach.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.), część upublicznionych treści może być ograniczona ze względu na prywatność osób fizycznych.

Zapraszamy do lektury i Państwa opinii.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko

Termin XXX sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Uprzejmie informujemy, że XXX Sesja Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska odbędzie zgodnie z planem,
tj. w dniu 20 listopada br o godz. 18.00 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Turystycznej 3 w Sobieszewie.
W porządku obrad przewiduje się następujące tematy:
1. budżetu obywatelski 2014 – omówienie propozycji zadań,
2. projekt statutu dzielnicy Wyspa Sobieszewska – zajęcie stanowiska w sprawie propozycji zmian,
3. podział środków na działalność statutową jednostki pomocniczej – przyjęcie wstępnych propozycji lub wypracowanie nowej formuły podziału,
4. sprawy bieżące,
5. wnioski i dyskusja
Zakończenie Sesji ok. 19.30.
Serdecznie zapraszam wszystkich Radnych i  zainteresowanych powyższymi tematami Mieszkańców.
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla

„Trzecie Ujście Wisły”- historia powstania Wyspy. Spokanie autorskie z Waldemarem Nocnym 15.11.2013

Osobiście oraz w imieniu Rady Osiedla zapraszam mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i okolic, jak również miłośników twórczości Pana Waldemara Nocnego, bez względu na miejsce zamieszkania, na spotkanie autorskie z okazji wydania kolejnej książki pt. „Trzecie ujście Wisły”.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, tj. w dniu 15 listopada o godz. 17.00 w siedzibie Domu Kultury „Wyspa Skarbów” w Sobieszewie przy ul. Turystycznej 3.
Szanowni Państwo,
książka, jak sam tytuł wskazuje traktuje o miejscu z pewnością szczególnym, mianowicie o skrawku ziemi na którym żyjemy, które dla jego walorów odwiedza tysiące ludzi,
skrawku lądu w ramionach Wisły - Śmiałej, Martwej i Przekopu,  zwanym Wyspą Sobieszewską.
Lektura książki wprowadzi nas w historię Wyspy Sobieszewskiej, w historię powstawania jej obecnego kształtu i organizacji życia w różnych jego aspektach.
Myślę, że ta wiedza historyczna i socjologiczna nie jest nam obojętna. Jak również, że nie jest nam obojętna sama osoba jej autora.
Jest przecież jednym z nas, mieszkańcem Świbna.
Swoją obecnością wyrazimy Panu Waldemarowi Nocnemu wdzięczność za Jego pasję pisarską i podziękowanie za popularyzację wiedzy o Wyspie Sobieszewskiej.
Z poważaniem,
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla