Archiwum

Archive for Październik 2013

Odpowiedź ZDiZ na pismo w sprawie ul. Nadwiślańskiej

Szanowni Państwo

Zamieszczamy poniżej odpowiedź ZDiZ na nasze wystąpienie w sprawie ul. Nadwiślańskiej. Niestety odpowiedź absolutnie nas nie zadowala, zwłaszcza, że ZDiZ nie odniósł się do wszystkich poruszonych kwestii.

BUDŻET OBYWATELSKI 2014

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO UDZIAŁU W TWORZENIU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014.

WSZELKIE BIEŻĄCE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Protokół z XXIX Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 16.10.2013 r.

Protokół

z  XXIX Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 16 października 2013 r.

1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady, który po powitaniu zebranych i zapoznaniu się

z listą obecności / 9 radnych obecnych / stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.

Radni jednogłośnie przyjęli Porządek XXIX Sesji.

Porządek Sesji w załączeniu.

2. Z kolei głos zabrał Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko, który omówił sprawy

i problemy, jakimi zajmował się w okresie od ostatniej sesji / wysłane pisma, podjęte

interwencje telefoniczne i drogą e – mailową /.

Korespondencja dotyczyła między innymi: do Nadleśnictwa Gdańsk o utwardzenie

dojścia do plaży na przedłużeniu ul. Nadwiślańskiej, do Remigiusza Kitlińskiego o zajęcie

stanowiska w sprawie budowy ścieżki rowerowej na nieczynnym kolektorze sanitarnym ,

do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

na ul. Nadwiślańskiej, również do ZDiZ w sprawie uzupełnienia oznakowania rejonu

ul.Tęczowej i Sobieszewskiej oraz usunięcie zapadnięć ścieżki rowerowej w Świbnie.

3. Przewodniczący Zarządu przedstawił zebranym Uchwałę nr XLII/953/13 Rady Miasta

Gdańska z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy

Wyspa Sobieszewska i omówił sam projekt Statutu, który stanowi załącznik do powołanej

uchwały RMG, wskazując szczególnie na różnice pomiędzy statutem obowiązującym

a jego nowym projektem.

Poinformował równie o Uchwale nr XLII/982/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie

przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie statutów

jednostek pomocniczych.

Kończąc zgłosił wniosek aby radni przeanalizowali temat i podjęli ostateczne stanowisko

w sprawie statutu na najbliższej sesji.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

4. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, głos zabrał ponownie Przewodniczący Zarządu,

który poinformował zebranych o ukazaniu się Obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 8 października do 31 października 2013

Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR Ster) w mieście Gdańsku oraz

przedstawił zebranym główne założenia i propozycje rozwiązań zawarte w SR Ster.

W wyniku podjętej dyskusji Rada pozytywnie oceniła opracowanie BRG jako całość,

jednakże krytycznie odniosła się do faktu wręcz marginalnego potraktowania konieczności

budowy ścieżek na Wyspie Sobieszewskiej.

Chodzi szczególnie o umieszczenie na dalekiej pozycji w hierarchii potrzeb ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż ulic: Boguckiego – Turystycznej, której budowę przerwano z przyczyn

obiektywnych lecz nie podjęto pomimo praktycznie ich ustania.

Rada zobowiązała Zarząd do oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie wniosku.

5. Realizując pkt 5 Porządku obrad radny W. Sidorko po raz kolejny omówił zasady

regulaminu budżetu obywatelskiego i tryb postępowania w zakresie zgłaszania

i głosowania zadań realizowanych w ramach tego budżetu.

Przekazał radnym materiały dot. budżetu obywatelskiego, w tym między innymi druki

formularza zgłoszeniowego.

Radni przedstawili wstępne propozycje zadań, jakie zamierzają zgłaszać imiennie lub

poprzez mieszkańców .

6. W ramach dyskusji głos zabrali radni: Jerzy Petryczko, Mariola Ciechańska,

Tadeusz Michalski i Władysław Sidorko.

Tematyka wypowiedzi nawiązywała generalnie do porządku obrad.

Zgłoszone wnioski:

1/ Radny Tadeusz Michalski – kiedy ZTM przywróci autobusy przegubowe na Wyspę

Sobieszewską? Most pontonowy został wyremontowany i oddany do użytku.

Ustała więc główna przeszkoda z powodu której zawieszono kursowanie autobusów.

Zarząd wystąpi w tej sprawie pilnie do ZTM.

2/ Radny Władysław Sidorko – w sprawie wprowadzenia spowolnienia ruchu na ul.

Jodowej i Promienistej w Sobieszewie.

Wniosek zostanie przekazany branżowej komisji .

7. Przewodniczący obrad stwierdził, że zakres tematyczny spotkania został wyczerpany

i sesję zakończył

Prot. Władysław Sidorko

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 26.10.2013

Obwieszczenie dot. Strategii Rozwoju Tras Rowerowych

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
w dniach od 08 października 2013 r. do 31 października 2013 r.
Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.2 oraz art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o:
wyłożeniu do publicznego wglądu
Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku
wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Realizacji Systemu Tras
Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.
Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest
dostępna również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska:http://brg.gda.pl/wylozenia/sr_ster/index.htm

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów,
w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
e-mailowy: brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia
31 października 2013 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot np. proponowane elementy wraz z kolejnością ich
realizacji – załącznik graficzny lub opisowo w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację jego przedmiotu.
Organem właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków jest Prezydent Miasta
Gdańska. Rozpatrzenie uwag i wniosków zostanie opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej

http://bip.brg.gda.pl.

XXIX sesja Rady 16.10.2013 godz. 18:00

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady podaję Porządek obrad XXiX Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko
2. Omówienie spraw bieżących.
Referuje: Przewodniczący Zarzadu Osiedla Władysław Sidorko
3. Prezentacja i ocena wstępna uchwały RMG w sprawie projektu statutu dzielnicy Wyspa Sobieszewska oraz przyjecie uchwały w tej sprawie.
Prowadzą: J.Petryczko i W.Sidorko
4. Podjęcie Uchwały w sprawie „Systemu tras rowerowych”
Prowadzą: J.Petryczko i W.Sidorko
5. Przyjęcie planu zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
6. Dyskusja i zgłaszanie uwag i wniosków przez radnych.
7. Zakończenie sesji.
Władysłąw Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Projekt Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska – konsultacje

Szanowni Mieszkańcy
W poniższym linku udostępniamy Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska celem podania jej do publicznej wiadomości. Wersja papierowa dostępna będzie wkrótce w siedzibie Rady Dzielnicy.  Uchwała w sprawie projektu statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Wystąpienie koła „Bursztynek” w sprawie zwięszkenia bezpieczeństwa pieszych

W m-cu wrześniu Koło Nr 6 „Bursztynek” / koło emerytów, rencistów i inwalidów/ kierując się troską o poprawę bezpieczeństwa ruchu /szczególnie ruchu pieszego/ zwróciło się do Rady Osiedla o wystąpienie
do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach o zainstalowanie fotoradaru i zwiększenie
kontroli ruchu na ul. Nadwiślańskiej w Sobieszewie.
Problem Radzie jest znany. Wielokrotnie był poruszany w czasie spotkań radnych z organami policji
i straży miejskiej.
Pismo skierowałem do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, potwierdzając podniesione w nim fakty, dotyczące między innymi stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników i poboczy, rozwijania przez
kierowców nadmiernej prędkości oraz o dodatkowych utrudnieniach spowodowanych prowadzonymi od kilku miesięcy robotami wodociągowymi.
W imieniu Rady Osiedla wystąpiłem z następującymi wnioskami:
- o udzielenie informacji o terminie rozpoczęcia budowy nowego chodnika w ciągu ul. Nadwiślanskiej,
na odcinku od ul. Sobieszewskiej do ul. Turystycznej,
- o przekazanie problemu do działającej przy ZDiZ Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu w składzie której są przedstawiciele wszystkich instytucji zajmujących się w mieście, jak sama nazwa Komisji wskazuje, sprawami oznakowania, organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa.
O ustaleniach i decyzjach poinformuję po ich otrzymaniu.
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla.