Archiwum

Archive for Luty 2018

Jaka przyszłość dla wyspy Sobieszewskiej?

W poniższym linku prezentacja pt.:

Jaka przyszłość Wyspy-podsumowanie warsztatów

 

Uchwała RDWS nr XXXIII/38/2018 w sprawie ustalenia zasad, trybu i harmonogramu przeeprowadzenie konsultacji projektu bdżetu dzielnicy wyspa sobieszewska na 2018r

Uchwała nr XXXIII.38.2018 w spr. zasad przepr konsult społecz budżetu Wyspy na 2018

Protokół z XXXIII sesji RDWS 20180213

protokół z XXXIII sesji 20180213

Obwieszczenie dot. decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po byłej jednostce wojskowej

Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działce 169/3 obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą

 

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.), Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku reprezentujący Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek firmy Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie, złożony do tut. organu w dniu 4 grudnia 2017 r. (wpływ uzupełnienia: 06.02.2018 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działce 169/3 obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Sali Obsługi Mieszkańców pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dot. ww. sprawy, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w godzinach pracy urzędu.

Odpowiedź na pismo w sprawie zabezpieczenia przestrzeni publicznej w centrum Sobieszewa

W dniu 7 lutego br otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z dnia 8 listopada 2017r.

Niestety pismo zupełnie nie odnosi się do naszego wniosku, gdyż Miasto informuje nas, że działka nr 429 przy ul. Turystycznej 1 (były ośrodek „drogowiec”) zostanie sprzedana, a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele podnoszące jakość życia gdańszczan.

I bardzo dobrze – Wszyscy cieszymy się z tego, że wreszcie centrum Sobieszewa zyska właściciela, który przekształci to miejsce w „perełkę”. Jesteśmy w tym zgodni.

Chodziło nam jednak o to, aby część działki przewidziana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na przestrzeń publiczną w postaci ogólnodostępnego placu z ławeczkami, fontanną i ewentualnie małą muszlą koncertową zostawić w gestii Miasta gdyż tylko to daje gwarancję, że teren ten faktycznie będzie taką funkcję pełnić.

Resztę oczywiście należy sprzedać.

Niestety odpowiedź z Miasta zupełnie nie odnosi się do kwestii zagospodarowania przestrzeni publicznej, ani do tego w jaki sposób zabezpieczyć realizację planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazuje tylko , że teren zostanie sprzedany, ale nie gwarantuje, że powstanie coś co wspólnie zostało zaplanowane z mieszkańcami

pismo w sprawie przestrzeni publicznej w centrum Sobieszewa 20171108

odp na pismo w sprawie przestrzeni publicznej w centrum Sobieszewa 20180126

Dlatego w dniu 23.02.2018 złożono oświadczenie Rady  o ponowną analizę naszego wniosku o zagospodarowanie  przez Miasto przestrzeni publicznej w centrum Wyspy. Poniżej treść

pismo dot odp. na pismo w spr Drogowca 20180219