Archiwum

Archive for Lipiec 2013

Dodatkowe informacje o zbiórce odpadów niebezpiecznych.

W uzupełnieniu informacji z dnia 23 bm podaję, że odpady niebezpieczne będą odbierane w godzinach:

- ul. Tęczowa 23                      -  od 9.00 do 9.15

ul. Turystyczna 12                 – od 9.20 do 9.35

ul. Kwiatowa 16                       -  od 9.45 do 10.00

ul. Świbnieńska 198 H           – od 10.05 do 10.20

Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z w/w bezpłatnej usługi i szansy na pozbycie się uciążliwych odpadów.

Pozdrawiam, W.Sidorko

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Witam,

Przypominam, że w dniu 10 sierpnia br Zakład Utylizacyjny w Gdańsku będzie odbierał nieodpłatnie od mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej odpady niebezpieczne – takie jak:

- zużyty sprzęt RTV i AGD:  żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki

- komputery, drukarki i inne urządzenia elektroniczne,

- baterie i akumulatory ołowiowe,

- przeterminowane leki,

- lampy fluorescencyjne,

- termometry i inne odpady zawierające rtęć,

- resztki farb, rozpuszczalników i kwasów w opakowaniach,

- zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach oraz filtry olejowe,

- farby, lakiery, chemikalia i opakowania po tych substancjach.

Miejsca odbioru:

1. Sobieszewo  – ul. Tęczowa 23  (szczyt budynku)

2. Sobieszewo – ul. Turystyczna 12 ( plac przy budynku)

3. Wieniec        – ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku)

4. Przegalina    – ul. Świbnieńska 198 H (przy pojemnikach selektywnej zbiórki odpadów od szczytu budynku).

Zachęcam do skorzystania z okazji nieodpłatnego pozbycia się uciążliwych odpadów.

W.Sidorko

Przewodniczący Zarządu Osiedla

pismo do NFZ w sprawie poradni „K” 20.06.13

ROWS.IV – 76 / 2013 / WS                                                            Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 roku

Dyrektor

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Gdańsku

 

Uprzejmie informuję, że Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska na XXVI Sesji w dniu 19 czerwca br. rozważała sytuację i możliwe konsekwencje pozbawienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ELAMED Leszek Żebryk w 2013 roku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa i ginekologii.

Rada Osiedla powodowana troską o zapewnienie najwyższego dobra, jakim jest bez wątpienia, zdrowie i życie kobiet i dzieci z terenu działania Rady, przy uwzględnieniu specyfiki tego terenu z racji jego położenia i możliwości komunikacyjnych z centrum Gdańska stwierdza, że powyższa decyzja:

1. w poważnej mierze narusza zagwarantowane  konstytucyjnie i moralnie prawo każdego obywatela do bezpłatnej, możliwie bezproblemowej i szybkiej opieki medycznej i że  podjęta została  w sytuacji ogólnonarodowej debaty o dramatycznym problemie spadku zainteresowania prokreacją,

2. naraża kobiety, w tym kobiety w okresie rozrodczym, z terenu Wyspy Sobieszewskiej na poważne zagrożenie zdrowia i możliwości uzyskania systematycznej i szybkiej opieki położnika i ginekologa.

Rada pragnie zwrócić uwagę na istotne w tym względzie aspekty, mianowicie:

1. Wyspa Sobieszewska jest największą terytorialnie dzielnicą Gdańska, jest jednak od niego oddalona chociażby  z racji problemów komunikacyjnych, wynikających z faktu konieczności dojazdu przez tereny gminne oraz poważne utrudnienia spowodowane licznymi zamknięciami mostu pontonowego przez Martwa Wisłę. W wyniku licznych niestety awarii mostu i konieczności korzystania z przeprawy promowej czas dojazdu / np. karetki pogotowia/  wydłuża się nawet do 30 – 40 minut. W sytuacji zagrożenia zdrowia nie jest to sprawa, którą można  bagatelizować.

2. Znaczną część społeczeństwa Wyspy, w tym zwłaszcza młodego pokolenia,  z pewnością nie można zaliczyć do zamożnych, tym samym ograniczanie dostępności do świadczeń medycznych w systemie ubezpieczeń społecznych może świadczyć o nierównym traktowaniu obywateli w przysługującym im prawach.

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELAMED Leszek Żebryk w Gdańsku – Sobieszewie kontynuuje działalność z zakresu opieki medycznej wcześniejszej  tzw. „przychodni zdrowia”. Tak poprzednio, jak i obecnie  poradnia „K” w tych placówkach działała „od zawsze”. W społeczeństwie hermetycznym jest to fakt, którego nie można nie zauważać i nie uwzględniać w jakimkolwiek procesie decyzyjnym.

Ponad to jest to jedyna placówka opieki zdrowotnej.

Reasumując, Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska udziela pełnego poparcia dla starań dr Leszka Żebryka o przywrócenie funkcjonowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ELAMED w Gdańsku-Sobieszewie  poradni ginekologiczno – położniczej i upoważniła mnie do zwrócenia się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku z prośbą o uwzględnienie odwołania, co niniejszym czynię.

Z poważaniem

 

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko

 

Uchwała Nr XXV/36/2013

Uchwała Nr XXV/36/2013

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

z dnia 19 czerwca a 2013 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik do Uchwały XVIII/534/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej – Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 333 z 11 lutego 2004 r)

 

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska uchwala, co następuje:


§   1

Stwierdza się, że Zastępcą Przewodniczącego Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska wybrany został w głosowaniu tajnym

Pan Tadeusz Michalski.

 

§   2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/ 36 /13 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska.

Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 737/13 z dnia 12 czerwca 2013 r.

Stwierdził nieważność Uchwały nr XXV/32/2013 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska z uwagi na naruszenie

§ 13 ust. 1 Statutu Osiedla Wyspa Sobieszewska. Przepis ten stanowi, ze wybór

na wymienione stanowisko może być dokonany w głosowaniu tajnym.

Tymczasem Rada dokonała wyboru w trybie głosowania jawnego.

W tej sytuacji zachodzi potrzeba przeprowadzenia nowych wyborów z zachowaniem obowiązujących procedur.

 

 

 

Przewodniczący                                                                   Przewodniczący

Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska                       Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko                                                                            Jerzy Petryczko

Uchwała Nr XXVI/35/13

Uchwała Nr XXVI/35/13

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady  Osiedla Wyspa Sobieszewska

Na podstawie par. 15 ust. 1 Statutu Osiedla Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik

do Uchwały XVIII/534/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej – Osiedla Wyspa Sobieszewska ( Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 333 z 11 lutego 2004 roku)

 

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska  uchwala, co następuje:

 

§  1

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska powołuje Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów Zastępcy Przewodniczącego Osiedla Wyspa Sobieszewska kadencji 2011 – 2014

w składzie:

1. Radny Rafał Tomczyk

2. Radna Mariola Ciechańska

3. Radna Ewa Petryczko

 

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XXVI/34/2013

Uchwała Nr XXVI/34/2013

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/21/2013 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska.

 

Na podstawie § 15 ust 2 Statutu Osiedla Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik do Uchwały XVIII/534/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej – Osiedla Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. PomorskiegoNr 16, poz. 333 z 11 lutego 2004 r.)

 

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Rady Osiedla  z 20 lutego 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 skreśla się wyrazy „sposobu działania”

2.  Nowa treść  § 1   otrzymuje brzmienie – Uchwala się regulamin Komisji

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

3.  Skreśla się  § 2  o treści „wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

Osiedla Wyspa Sobieszewska.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie:

do Uchwały nr XXVI/ 34 /2013 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska z dnia

19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/ 21 /2013

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w sprawie uchwalenia regulaminu komisji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska.

 

Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem Nr 399/13 z dnia 28 marca 2013 roku

stwierdził nieważność w części Uchwały Nr XXII/21/13 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w sprawie uchwalenia regulaminu komisji rady.

Stwierdzenie nieważności dotyczy: § 2 Uchwały oraz §6, §12, §15, §16 ust.1 pkt 2, §19 ust. 2, §20, §22, §23 ust. 2,  §24 ust. 4 Regulaminu.

O usunięcie nieprawidłowości zwróciło się Biuro Rady Miasta Gdańska      pismem  BRMG-JP.0020.1-84.2013.PK z dnia 29 marca 2013 roku.

W związku z powyższym Zarząd Osiedla Wyspa Sobieszewska przy udziale przewodniczącego Rady opracował nową uchwałę i regulamin komisji Rady, które  przedstawia Radzie z wnioskiem o przegłosowanie.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu                                          Przewodniczący

Osiedla Wyspa Sobieszewska                       Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

 

Władysław  Sidorko                                           Jerzy Petryczko

Uchwała Nr XXVI / 33 / 2013

Uchwała Nr XXVI / 33 / 2013

Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działalność statutową w 2013 roku.

 

Na podstawie § 33 ust. 4 § 14 pkt 12 Statutu Osiedla Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVIII/534/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2003 roku

W sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej – Osiedla Wyspa Sobieszewska

( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 333 z 11 lutego 2004 roku)

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska uchwala,

co następuje:

§ 1

Przeznacza się kwotę  3.000,00 zł  /słownie:  trzy tysiące złotych 00/100/

na sfinansowanie oficjalnych uroczystości w ramach   Festynu  Świbnieńskie Lato 2013”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Osiedla Wyspa Sobieszewska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie do uchwały nr XXVI/33/2013 Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska z dnia

19 czerwca 2013 r.

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska Uchwałą nr XXII / 20 / 2013 z dnia

20 lutego 2013 r. na wniosek nr BRMG-JP.0020.1-14.2013.PK Biura Rady Miasta Gdańska

z dnia 5 lutego 2013 r. uchyliła swoją Uchwałę nr XXI/19/2013 z dnia 23 stycznia 2013

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działalność statutową w części dotyczącej przyznania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku – Sobieszewie środków finansowych w kwocie 3000,00 zł na ufundowanie sztandaru z okazji 65 – lecia powstania jednostki.

Kwota ta stanowi zatem wolne środki możliwe i konieczne do zagospodarowania w bieżącym roku budżetowym.

Wnosi się o przyznanie w/w kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku – Świbnie

na sfinansowanie Festynu „Świbnieńskie Lato 2013 „i uroczystości 55- lecia powstania jednostki.

OSP Świbno w styczniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 5000, 00 zł, jednakże Rada Osiedla mając ograniczone możliwości przyznała kwotę 2000,00 zł.

W sytuacji niemożliwości sfinansowania wykonania sztandaru dla OSP Sobieszewo powstała

nadwyżka w wysokości 3000,00 zł, którą wnioskuje się przekazać dla OSP Świbno

na w/w cel, tj. do wysokości złożonego wniosku.

 

Przewodniczący                                                             Przewodniczący

Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska                         Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

 

Władysław Sidorko                                                          Jerzy Petryczko

Protokół z XXVI Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19.06.2013 r.

Protokół

z XXVI Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19.06.2013 r.

1. Sesję otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Petryczko,

który:

1/  stwierdził prawomocność obrad / 12 radnych obecnych /,

2/  przedstawił porządek obrad.

Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko zgłosił wniosek o uzupełnienie

porządku obrad o 3 sprawy, mianowicie:

a/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady

Osiedla Wyspa Sobieszewska

b/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru

z-cy przewodniczącego rady

c/ zajęcie stanowiska w sprawie odmowy przedłużenia dla Niepublicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej ELAMED w Sobieszewie kontraktu na

świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie poradni dla

kobiet.

W związku z tym, że nie wniesiono innych uwag i propozycji

przewodniczący zarządził głosowanie nad uzupełnionym porządkiem obrad,

który przyjęto jednogłośnie / 12 „za”/.

 

2. Realizując pkt. 2 porządku, przewodniczący rady przedstawił zebranym

projekt uchwały w sprawie zmiany rozdysponowania środków w kwocie

3.000,00 zł na działalność statutową jednostki pomocniczej w 2013 roku

- poprzez przyznanie jej OSP Świbno na sfinansowanie uroczystości na

Festynie „Świbnieńskie Lato 2013”.

Kwotę tą przyznano wcześniej OSP Sobieszewo na zakup sztandaru.

Uchwała Rady została jednak unieważniona przez Prezydenta Miasta z uwagi

na brak podstaw prawnych.

Uchwałę Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska  – Nr XXVI / 33 / 2013 przyjęto

jednogłośnie – 12 głosów „za”.

 

3. Z kolei głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, który przedstawił

zebranym projekt Uchwały Nr XXVI / 34 / 2013 w sprawie uchwalenia

regulaminu komisji Rady Osiedla wraz z nową wersją samego Regulaminu.

Zmiana w/w aktów prawnych wynikła z faktu unieważnienia przez

Prezydenta Miasta Gdańska  w części Uchwały nr XXI / 21 / 2013 Rady

Osiedla z 20 lutego 2013 roku.

W wyniku głosowania – 12 głosów „za” – Uchwałę  przyjęto.

 

4. Zgodnie z pkt 4 Porządku – Przewodniczący Zarządu poinformował o

zgłoszonych do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych zadaniach inwestycyjnych.

Lista obejmuje generalnie wszystkie, wcześniej uzgodnione z Radą zadania,

które nie zostały dotychczas uwzględnione przez Radę Miasta oraz dodatkowo

„budowę centrum ratownictwa wodnego w Sobieszewie na przedłużeniu

ul. Falowej”. Jest to inwestycja nowa, chociaż temat wywołany przez Radę

Osiedla już przed kilkoma laty zyskuje coraz więcej zwolenników, o czym

świadczy posiadana korespondencja.

 

Rada informację przyjęła bez uwag.

 

5. Z kolei Rada wysłuchała informacji przedstawionych przez Zarząd i

Przewodniczącego Rady o ustaleniach i wnioskach jakie wynikały z spotkań

Rady oraz  przedstawicieli  przedsiębiorców z Wyspy Sobieszewskiej z

władzami miasta i dyrekcją Zarządu Dróg i Mostów w sprawie remontu

mostu pontonowego w Sobieszewie.

Generalnie osoby reprezentujące Wyspę Sobieszewską wnioskowały o

korektę  harmonogramu zamknięć mostu poprzez wyeliminowanie zamknięć

mostu w lipcu i sierpniu br, poprawę informacji o objazdach,

naprawę stanu technicznego jezdni na objazdach, poprawę funkcjonowania

komunikacji pasażerskiej, wydzielenie postojowych, uruchomienie tramwaju

wodnego itp.

W związku z tym, że z w/w spotkań nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska

Miasta i służb komunalnych Rada postanowiła przyjąć informacje do

wiadomości.

 

6. Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o bieżącej pracy i

korespondencji – nie wniesiono uwag.

 

7. Z kolei przewodniczący obrad poprosił o wystąpienie gościa – dr Leszka

Żebryka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieszewie, który

poinformował zebranych o sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej nad

kobietami, w tym kobietami ciężarnymi z terenu Wyspy Sobieszewskiej

w związku z odmową na przedłużenie kontraktu na świadczenie usług

w ramach ubezpieczenia społecznego.

Poprosił Radę o wsparcie odwołania od tej decycji do Narodowego Funduszu

Zdrowia.

Rada wniosek zaakceptowała i zobowiązała Zarząd do przygotowania

stosownego wystąpienia.

 

8. Następnie przewodniczący zarządził przystąpienie do przyjęcia uchwał

w sprawie:

1/ wyboru Komisji Skrutacyjnej dla wyboru zastępcy

przewodniczącego Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

/ projekt nr XXVI / 35 / 2013

2/ wyboru  z-cy przewodniczącego rady osiedla

/ projekt nr XXVI / 36 / 2013.

 

Do komisji skrutacyjnej zgłosili się radni: Ciechańska Mariola, Petryczko

Ewa i Tomczyk Rafał.

Głosowanie nad przyjęciem komisji – jednogłośnie 12 „za”.

Komisja ukonstytuowała się – przewodniczącym komisji został radny

Tomczyk Rafał.

Przewodniczący obrad zaproponował zgłaszanie kandydatów na stanowisko

z-cy Przewodniczącego Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska.

Radny Jerzy Petryczko zaproponował kandydaturę radnego Michalskiego

Tadeusza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Z uwagi na brak innych zgłoszeń listę zamknięto.

Komisja rozdała 12 kart do głosowania. Po zebraniu kart i podliczeniu

głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik – 11 głosów

„Za”, 1 głos „wstrzymał się”.

Rada Osiedla podjęła Uchwałę nr XXVI / 36 / 2013 jednogłośnie.

 

9.  Następnie głos zabrali radni:

1/ Jerzy Petryczko, który poinformował o:

- programie i przygotowaniach do Festynu „Świbnieńskie Lato 2013”

prosząc radnych o jak najliczniejszy udział i propagowanie aktywnego

uczestnictwa,

- wstępnych ustaleniach o możliwości ustawienia na Wyspie 2

kontenerów, po 1 w Sobieszewie  i 1 w Świbnie , na odpady zielone

/ skoszona trawa, ścinki drzew/,

2/ Anna Podkówka, która przedstawiła informację o przygotowaniach do

I Sobieszewskiego Półmaratonu i Festynu Rodzinnego 2013, również

apelując o liczny udział radnych wraz z rodzinami.

3/ Krzysztof Wąsowski, który przedstawił informacje o spotkaniach

z dyrektorem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej

w sprawie budowy wodociągu i wymiany sieci wodociągowej na Wyspie

Sobieszewskiej oraz z „oficerem rowerowym” Panem R. Kitlińskim w

sprawie budowy tras rowerowych na Wyspie Sobieszewskiej i tras

rowerowych dojazdowych do Wyspy / od strony Gdańska i Cedrów

Wielkich  – z połączeniem wzdłuż ul. Akwenowej i Świbnieńskiej,  po

koronie wału przeciwpowodziowego,  z  istniejącą trasą w Świbnie/.

 

Na tym obrady zakończono i XXVI Sesję Rady zamknięto.