Archiwum

Archive for Marzec 2014

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 12.04.2014 (sobota)

Informujemy, że najbliższa zbiórka odpadów niebezpiecznych na Wyspie Sobieszewskiej odbędzie się w dniu 12.04 (sobota).

Zbiórka odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

ul. Ornitologów (naprzeciwko sklepu spożywczego, obok pojemników do selektywnej zbiórki) 09:00 – 09:15
ul. Tęczowa 23 (szczyt budynku) 09:20 – 09:35
ul. Turystyczna 12 (plac przy budynku) 09:40 – 09:55
ul. Kwiatowa 16 (szczyt budynku) 10:05 – 10:20
ul. Świbnieńska 198H (pojemniki selektywnej zbiórki od szczytu budynku) 10:25 – 10:40

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • Azbest
 • Papa
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
 • Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Protokół z XXXIV Sesji ROWS 19.03.2014r.

Protokół z XXXIV Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19 marca 2014 roku.

1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla, który po zapoznaniu się z listą  obecności / 8 radnych obecnych / stwierdził prawomocność obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad / 8 głosów „za”/.

Na sesji obecne były Panie: Koprowska Magdalena i Rosiak Katarzyna z Biura Rozwoju Gdańska oraz Pan Waldemar Nocny

i Pan Krzysztof Podkówka, Prezes nowo powołanego Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Wyspa Sobieszewska”

2. Przewodniczący obrad poprosił Panią Magdalenę Koprowską z Biura Rozwoju Gdańska o:

1/ krótkie omówienie podstawowych rozwiązań aktualnie obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Świbna

2/ ustosunkowanie się do wniosków Rady Osiedla sformułowanych w wystąpieniu

o zmianę planu zagospodarowania dla centrum Świbna,

3/ przedstawienie sugestii i propozycji BRG co do możliwości i celowości

ewentualnych zmian planu.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali:

1/ Pan Waldemar Nocny – wskazał między innymi na potrzebę wprowadzenia

rozwiązań planistycznych umożliwiających rozwój Świbna przy jednoczesnym

możliwie maksymalnym zachowaniu rozwiązań i funkcji utrwalonych

w tradycji i historii tej miejscowości.

Podkreślił potrzebę wyraźnego zaakcentowania funkcji turystycznych

i rekreacyjnych a tym samym wprowadzenia w planie zapisów

umożliwiających realizację ciągów pieszo-rowerowych, tras spacerowych,

punktów widokowych, miejsc postojowych itd.

2/Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko, który podtrzymał wnioski

i uwagi zgłoszone przez Pana Waldemara Nocnego jako zbieżne z wnioskami

Zarządu Osiedla a ponadto wskazał między innymi na potrzebę wdrożenia

rozwiązań wprowadzających ład urbanistyczny i architektoniczny

ze wskazaniem na konieczność zachowania elementów tradycyjnego dla tej

części Mierzei budownictwa i uregulowania układu drogowego

3/Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski – zwrócił uwagę na

konieczność wyjaśnienia stanów prawnych ciągów drogowych, w tym

zwłaszcza tras spacerowych i prowadzących do plaż przez tereny leśne.

Dyskutant uważa, że główne trasy turystyczne i prowadzące do plaży powinny

być wyłączone z gospodarki leśnej i przejęte w administrowanie i utrzymanie

przez gminę Gdańsk gdyż inaczej mogą wystąpić problemy z ich

zagospodarowaniem.

4/ Przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Petryczko – wskazał na potrzebę

uwzględnienia w planie zagospodarowania rezerwacji terenów przestrzeni

publicznej – chodzi o miejsce na urządzenie centrum spotkań i organizacji

imprez masowych /teren od strony Wisły Przekop u zbiegu ulicy Świbnieńskiej i Boguckiego/.

Przyjęte ustalenia:

Zarząd Osiedla przy udziale Komisji Rozwoju Przestrzennego dopracuje

założenia i uszczegółowi cele zmiany planu zagospodarowania dla centrum Świbna.

Zespół rozpatrzy uwagi i propozycje zgłoszone na Sesji oraz wszelkie inne

uwagi mieszkańców jeśli takowe pojawią się.

3. Realizując pkt 3 Porządku obrad – przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska

doprecyzowała stanowisko BRG w sprawie części wniosków Rady Osiedla o

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic

Żonkilowej, Narcyzowej i Kwiatowej.

Chodziło głównie o wyjaśnienie możliwości intensyfikacji zabudowy poprzez

przekształcenie terenów rolnych na mieszkaniowo-usługowe.

Ustalenie – Zarząd Osiedla wystąpi do Wydziału Programów Rozwojowych UM

w Gdańsku z zapytaniem o postępie prac związanych z opracowaniami dot.

rozdziału układu odwadniającego tereny zurbanizowane od sieci melioracyjnej

terenów rolnych.

4. Z kolei głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, który poinformował

zebranych o sprawach, jakimi Zarząd zajmował w okresie od ostatniej sesji,

w tym o korespondencji / otrzymanych i wysłanych pismach/, podjętych

interwencjach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.

Przypomniał także, że z pełną treścią ważniejszej korespondencji można

zapoznać się na stronie internetowej Rady radaosiedla.pl oraz ponowił prośbę

o propagowanie wśród mieszkańców możliwości korzystania z tej formy

kontaktów z Radą , w tym także z możliwości zgłaszania wszelkich uwag i

wniosków.

5. Tematyka dyskusji skupiła się, po raz kolejny, przede wszystkim na „problemie”

Budżetu Obywatelskiego.

Podsumowanie – w obecnej formule projektu małe dzielnice takie jak np.

Wyspa Sobieszewska” praktycznie nie mają żadnych szans na przegłosowanie

choćby jednego zadania. Chyba, że uda się włączyć jakieś zadanie w jeden

wniosek, wspólny praktycznie dla całego okręgu wyborczego.

Wniosek – bez względu na to, jakie ostatecznie rozwiązania zostaną przyjęte

przez Radę Miasta Gdańska, wszyscy radni, zwłaszcza zarząd osiedla, podejmą

starania o aktywne włączenie się w problem możliwie najszerszej liczby

mieszkańców.

Innym najczęściej poruszanym problemem była sprawa czystości /a właściwie

jej braku/ na Wyspie Sobieszewskiej.

Ustalenia: Zarząd Osiedla podejmie interwencje o przyspieszenie oczyszczania

Wyspy po zimie.

Protokołował: Władysław Sidorko 

Przewodniczący Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Mapa Wyspy Sobieszewskiej

Protokół z XXXIII sesji ROWS w dn. 19.02.2014

protokół z XXXIII sesji ROWS 19.02.14

załącznik nr 3 do prorokołu z XXXIII sesji ROWS

Pismo ROWS do wydziału Skarbu UMG z dn. 26.02.14

kolejny e-mail ROWS do ZDiZ w sprawie bezpieczeństwa w ruchu na Wyspie Sobieszewskej

Od:Władysław Sidorko
Do:Malgorzata Lipiec <Malgorzata.Lipiec@zdiz.gda.pl>;
Wysłano:24 marca 15:15 (2 godziny temu)
Temat:oznakowanie ulic na Wyspie Sobieszewskiej
Dzień Dobry
Nawiązując do wcześniejszej korespondencji -  uprzejmie informuję, że Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska
na XXXIV Sesji w dniu 19 bm. krytycznie ustosunkowała do propozycji ZDiZ dot. wprowadzenia zmiany oznakowania spowalniającego ruch ograniczenie prędkości do 30 km/ na niektórych ulicach w Sobieszewie
i wnosi o wstrzymanie jego realizacji.
Zdaniem Rady, co również osobiście podnosiłem w poprzedniej korespondencji, problem największego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu występuje w innych miejscach i z pewnością nie rozwiążą go same znaki drogowe.
Rada uważa także, że ograniczenia ruchu, w tym ograniczenia prędkości do 30 km, nie mogą być wprowadzane na ulicach, których parametry i funkcje zostały jasno określone w miejscowym p-lanie zagospodarowania przestrzennego /vide: ul. Tęczowa/.
Reasumując – Rada wnosi o kompleksowe opracowanie propozycji wprowadzenia oznakowania
i zainstalowania urządzeń spowalniających ruch i zwiększających jego bezpieczeństwo na Wyspie Sobieszewskiej / Sobieszewo, Świbno, Wieniec/ i przedstawienie go, przed wprowadzeniem w życie,  Zarządowi Osiedla do uzgodnienia / uprawnienia na mocy par.27 ust 7 Statutu Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska/.
Z poważaniem,
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Propozycje dla Wyspy Sobieszewskiej – nowa kategoria

Szanowni Państwo

W związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony osób, którym „leży na sercu” Wyspa Sobieszewska, postanowiliśmy utworzyć nową kategorię na stronie rady, pod nazwą „Propozycje dla Wyspy”. W tym miejscu chcielibyśmy przedstawiać przekazane przez mieszkańców, turystów i wszystkich miłośników Wyspy, propozycje dotyczące podniesienia komfortu życia na Wyspie oraz zwiększenia Jej atrakcyjności. Zebrane propozycje staną się fundamentem  i podwaliną do możliwości stworzenia Strategii dla Wyspy.  Zachęcam do przesyłania propozycji na adres  w.sidorko@onet.pl

Przewodniczący  Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska Władysław Sidorko

Poniżej pierwsze propozycje autorstwa  Pana Waldemara Nocnego

„Proszę Państwa. Niedawno przekazałem tworzącej się na Wyspie Lokalnej Organizacji Turystycznej analizę SWOT (silne i słabe strony) Wyspy Sobieszewskiej. Poniżej uszczegółowienie niektórych propozycji mogących mieć wpływ na jakość naszego życia tu i teraz oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy.

Propozycje działań wzbogacających ofertę turystyczną Wyspy Sobieszewskiej oraz podnoszenia standardu życia jej mieszkańców

1. Zespół Parkowy i Techniczny Martwej Wisły w Przegalinie

Powstała możliwość jego stworzenia podczas prac modernizacyjnych Śluzy Południowej i Północnej w Przegalinie, zaplanowanych w 2014 r., a realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Przewiduje on w historycznej Śluzie Północnej utworzenie bazy dla stacjonowania lodołamaczy poza okresem akcji lodowej oraz przekształcenie maszynowni tej śluzy w małe muzeum techniki.

Aktualnie istnieje udostępniana do zwiedzania przebudowana Śluza Północna z punktami widokowymi i niewielkim parkingiem dla samochodów oraz autobusów.

Naszym zadaniem: powinno być wsparcie merytoryczne (przy współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska), sporządzenie tekstu w trzech językach, odnoszącego się do historii miejsca, umieszczonego na tablicach poglądowych posadowionych przy punkcie widokowym Śluzy Północnej a także spowodowanie odbudowy niewielkiego pawilonu (powstałego w 1895 r.) przeznaczonego na miejsce wypoczynkowe dla osób zwiedzających Zespół Parkowy.

2. Szlak dawnych karczm i pastw Martwej Wisły

Na całej długości ul. Przegalińskiej zachowały się budynki mieszkalne i gospodarcze, w których mieściły się karczmy obsługujące flisaków oraz turystów w czasie, kiedy Gdańska Wisła była spławna. Obok nich znajdują się dawne gospodarstwa bauerskie nazywane pastwami. Część z nich chroniona jest prawem, bowiem wpisana jest na listę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to m. in. obiektów w Sobieszewskiej Pastwie czy filii Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Sobieszewku.

Naszym zadaniem: sporządzenie informacji o tych historycznych obiektach i pozyskanie środków na ustawienie odpowiednich tablic poglądowych.

3. Szlak turystyczny „Pędzący Mierzejanin”

Proponuję utworzenie oznakowanego szlaku turystycznego trasą dawnej kolei wąskotorowej, rozpoczynającego się przy byłej przeprawie promu kolejowego w Świbnie (w tym miejscu tablice informacyjne o historii kolei wąskotorowej na Mierzeję Wiślaną oraz przeprawy promowej), oczyszczenie istniejących elementów tej trasy, ustawienie stosownych tablic informacyjnych w Przegalinie i kolejnych miejscowościach. W tym wypadku konieczna współpraca z sąsiednimi gminami. Nazwa „Pędzący Mierzejanin” jest popularnym określeniem jeżdżącego składu kolei wąskotorowej w okresie Wolnego Miasta Gdańska.

Naszym zadaniem: przygotowanie tekstów na tablice informacyjne, zdobycie finansowania ich wykonania i oznakowania trasy.

4. Trasa rowerowa wzdłuż Przekopu Wisły

Proponuję współdziałanie ze służbami marszałka samorządu województwa pomorskiego przy ustalaniu trasy pomorskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej. W lutym br. marszałek otrzymał unijne dofinansowanie na przygotowanie analizy wykonalności dla pomorskiego odcinka tej trasy. Według bardzo wstępnej koncepcji ma ona biec wzdłuż lewej strony Wisły przez Gdańsk, gminy Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, itd. Po prawej stronie Wisły przebiegać ma przez Gminę Stegna, Ostaszewo, Lichnowy, itd., biec koroną wałów przeciwpowodziowych.           Jej realność potwierdza działanie prezydenta RP B. Komorowskiego, który w roku ubiegłym  skierował do parlamentu nowelizację ustawy Prawo Wodne, umożliwiającą w końcu skorzystanie z terenów nadbrzeżnych do celów turystyki rowerowej.

Nasze zadanie: ustalenie grupy (osoby), które będą współpracowały z urzędnikami marszałka w/w sprawie.

5. Promenada Przekopu Wisły

Teren proponowanej promenady znajduje się nieopodal portu w Świbnie, kończy ok. 500 m w kierunku Zatoki Gdańskiej. Nieopodal, ok. 150 m, znajduje się rozległy ogólnodostępny parking. Teren obejmuje oryginalne umocnienia brzegu Przekopu Wisły, powstałego po otwarciu nowego ujścia w 1895 r. Stanowił w okresie Wolnego Miasta Gdańska teren spacerów i pikników mieszkańców Gdańska, po wojnie urokliwe miejsce spacerów. Umożliwiał podziwianie nowego ujścia rzeki. Jego atrakcyjność mogłaby wzbogacić wieża widokowa ulokowana na wydmowym wzgórzu, znacznym w tym miejscu, na którym niegdyś wznosił się wysoki znak nawigacyjny w formie krzyża.

Nasze zadanie: usunięcie zalegającego piasku osypującego się ze wzniesienia leśnego, niewielka naprawa trasy spacerowej, zainstalowanie tablic informacyjnych przybliżających historię budowy Przekopu Wisły, w szczególności oryginalnego zakończenia prac hydrotechnicznych w postaci tzw. kinety. W dalszych latach zabiegać o zbudowanie wieży widokowej.

6. Muzeum Ujścia Wisły

Utworzenie w budynku byłej kaplicy w Świbnie (od lat nieużytkowanej, będącej w coraz gorszym stanie technicznym) w porozumieniu z ks. proboszczem, obiektu muzealnego, zawierającego pamiątki historyczne, religijne i świeckie, odnoszące się do życia duchowego i praktycznego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Widziałbym w tym miejscu prezentację dokonań artystycznych miejscowych twórców, znaczących w historii kultury w Gdańsku – jako stałej wystawy, eksponaty związane z kulturą materialną mieszkańców i wykonywanym zawodem (głównie rybołówstwem, rolnictwem, turystyką). Przykładem może być Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, utworzonego ze środków pozyskanych z grantów UE, będącego dzisiaj filią Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Jego filiami byłyby: Skansen Rybacki – usytułowany w obrębie portu w Świbnie, gdzie przechowywano by jednostki rybackie, nie będące już w eksploatacji, natomiast atrakcyjne dla turystów i wczasowiczów.

Skansen Rolniczy – usytuowany obok ul. Boguckiego, przy posesji Państwa Pomarańskich i Kłosów, stworzony głównie z maszyn będących w ich posiadaniu, lecz już nieużytkowanych.

Nasze zadanie: ustalenie współpracy z ks. proboszczem w Świbnie i państwem Pomarańskim i Kłosem, w celu udostępnienia obiektów w celach prezentacyjnych. Występowanie o środki z UE, szczególnie z Funduszu Norweskiego.

7. Tramwaj wodny do Świbna

W 2010 r. zaczęto realizować koncepcję ożywienia dróg wodnych w ramach wspieranego finansowo przez Unię Europejską programu rozwoju lokalnej turystyki morskiej. Ustalono szlak międzynarodowej drogi wodnej E-70, która przebiegałaby przez miasta: Antwerpia – Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda. Gdańsk oraz jego drogi wodne również został uwzględniony. Wiązało się to przedsięwzięcie z modernizacją nabrzeży, powstaniem przystani jachtowych, a w nich budowa bosmanatów, hangarów, magazynów czy warsztatów. Jednym z ważnych elementów było także uruchomieniu tramwajów wodnych.

Projekt rejsów tramwajem wodnym do Przekopu Wisły, z przystankiem końcowym przy przeprawie promowej lub w porcie w Świbnie powstał już w 2008 r. Dotychczas nie został zrealizowany. Zredukowano go do przystanku końcowego w Sobieszewie (w roku 2014 ze względu na roboty brzegowe nie będzie docierał tam również).

Nasze zadanie: zabiegać u władz miasta o realizację tego przedsięwzięcia, zgodnie z przygotowanymi planami (w tym infrastruktury związanej z transportem dużej ilości turystów).

8. Plaża strzeżona w Świbnie

Systematyczne zabieganie u władz Gdańska o stworzenie strzeżonego kąpieliska na przedłużeniu ul. Trałowej w Świbnie, dające poczucie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym we wschodniej części Wyspy Sobieszewskiej, dzieciom korzystającym z letnich wakacji w budynkach Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 oraz użytkownikom budowanego właśnie rozległego zespołu ogrodów działkowych przy ul. Klimatycznej. Z tą propozycją wystąpiło ostatnio Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, wcześniej podejmowała działania Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska.

Nasze zadanie:  współpraca z władzami Gdańska, głównie z radnymi, gdyż propozycja winna się znaleźć w przygotowywanej właśnie przez miasto Koncepcji programowo-przestrzennej: „Budowa infrastruktury plażowej Gdańska” (w przewidywanej strefie 2).

9. Dworek w Wieńcu

Ustawienie tablic informacyjnych nieopodal dawnego dworku w Wieńcu, posiadającego bogatą, udokumentowaną historię, przybliżających dzieje tego miejsca.

10. Wyspa Świętego Franciszka

Od 2010 r. budynki dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych, a wcześniej jeszcze letniej rezydencji A. Forstera w Orlinkach, znalazły się w użytkowaniu oo. franciszkanów, którzy zobowiązali się do stworzenia w tym miejscu Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbe pod nazwą „Wyspa Świętego Franciszka”. Interesujący program wykorzystania tej posesji wymaga jednak znacznych środków, o które ojcowie zabiegają m. in. aplikując do Funduszu Norweskiego. Niestety zabiegi te okazały się bezskuteczne, projekt finansowego tworzenia „Wyspy” został odrzucony.

Nasze zadanie: konieczna współpraca z duchownymi odpowiedzialnymi za realizację tej misji (budynki systematycznie ulegają degradacji), wspólne stworzenie planu rewitalizacji tych obiektów, będących jednym z nielicznych zachowanych historycznych miejsc na wyspie, mogących być wielką atrakcją turystyczną wyspy, szczególnie dla zagranicznych gości.

11. Wieża widokowa w Orlinkach

Przy ul. Lazurowej, obok budynków tworzonej „Wyspy Świętego Franciszka” i hotelu „Orle” w Orlinkach, powstaje zbiornik wodny na potrzeby Wyspy Sobieszewskiej. Zostanie on wykorzystany także dla celów miejscowej turystyki, bowiem planowane jest stworzenie na jego szczycie (na wysokości 33 m.) tarasu widokowego o średnicy 15 m. Inwestorem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Nasze zadanie: ustalenie z GIWK formy i czasu udostępniania wieży na potrzeby turystów i zwiedzających.

12. Trasa Nordic Walking i narciarstwa biegowego

W 2013 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej zwróciło się do Dyrekcji Nadleśnictwa Gdańsk z prośbą o zaopiniowanie i wydanie zgody na stworzenie na terenie kompleksu leśnego wyspy uniwersalnej, rekreacyjnej trasy dla uprawiania Nordic Walking, a w miesiącach zimowych narciarstwa biegowego w kompleksie leśnym. Po wprowadzeniu kilku zmian nadleśnictwo wydało zgodę na jej tworzenie. W istotny sposób wzbogaci ona ofertę turystyczną kąpielisk, tak w okresie letnim jak i zimowym.

Nasze zadanie: pozyskanie środków na realizację ustalonej trasy (z uwzględnieniem tablic informacyjnych opisujących środowisko roślinne tej części wyspy).

13. Letnie i zimowe trasy wodne na obszarze Polderu 34 Sobieszewo

Wewnętrzna sieć wodna Wyspy Sobieszewskiej ujęta w opracowaniu Polder 34 Sobieszewo daje szansę na skorzystanie z kilku cieków wodnych na cele letniej i zimowej rekreacji, szczególnie tzw. kanały młyńskie, które są dostatecznie szerokie, by pokusić się na ich turystyczne wykorzystanie.

Nasze zadanie: sprawdzenie, głównie w terenie, które z kanałów możliwe są do wykorzystania i stworzenie mapy użytków wodnych do celów turystycznych. Następnie z ich zarządcą ustalić niezbędne zmiany czy naprawy.

14. Przyplażowa trasa rowerowa

Od lat blisko dwudziestu ponawiane były propozycje wykorzystania nieczynnego kolektora biegnącego wzdłuż plaż na cele trasy rowerowej. W tym roku mają ruszyć prace umożliwiające już w roku przyszłym skorzystanie z nowej trasy.

Nasze zadanie: aby uatrakcyjnić turystom korzystanie z trasy należy ustawić w kilku miejscach informacje (w różnorodnej formie) o florze i faunie tego miejsca. Powinniśmy zabiegać o włączenie tego wydatku w ramach realizowanej inwestycji.

15. Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Sobieszewie

Park powstał w okresie budowy Domu Zdrojowego w Bohnsack i stanowił wyjątkowe miejsce rekreacyjne dla gości kąpieliska. Jego pozostałości mogą jeszcze dzisiaj stanowić ważny element tworzenia centrum rekreacyjnego Sobieszewa, szczególnie w powiązaniu z rozsądnym zagospodarowaniem terenu byłego „Drogowca” i wyeliminowaniu potworków estetycznych i architektonicznych istniejących w tym miejscu (niektórych od niedawna).

Nasze zadania: przygotować długofalowa propozycję zmian owego miejsca, w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru wraz z szacunkowym kosztorysem (konieczne ustalenie zakresu z pracownikami Urzędu Miejskiego i przy poparciu radnych wprowadzenie do budżetu miasta).

16. Promenada na brzegu Martwej Wisły w Sobieszewie

Początek tworzenia promenady ma nastąpić w 2014 r. wraz z przebudową nabrzeża przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prace mają na celu rozbiórkę nabrzeża w takim zakresie, by możliwe było sprawdzenie stanu odciągów kotwiących, ewentualnej ich wymiany, zabiegów konserwacyjnych i izolacji, a także usunięcie pirsu, miejsca stacjonowania lodołamaczy oraz slipu, miejsca wodowania jednostek pływających. Zamierza się obniżyć nabrzeże, aby mogło służyć małym jednostkom. Po wykonaniu tych prac zakłada się udostępnienie ponad 400 metrów nowego nabrzeża, wykorzystywanego jako ciąg pieszy nad Martwą Wisłą, poprawiając przy tym bezpieczeństwo cumującym, stacjonującym lodołamaczom oraz estetykę nabrzeża, tak ważną dla kąpieliska. Nowy pirs przeznaczony ma być dla lodołamaczy biorących udział w corocznej akcji lodowej. Natomiast część nabrzeża przewiduje się do wykorzystania dla krótkotrwałego cumowania przez jednostki prywatne, transportu zbiorowego czy tramwaju wodnego.

Miasto Gdańsk zobowiązało się do wykonania oświetlenia nabrzeża na całej jego długości punktami świetlnymi, którymi mają być stylowe lampy parkowe. Powinny one wyeksponować nabrzeże w okresie wieczornym, podnieść jego atrakcyjność i umożliwić dostępność mieszkańcom i turystom.

Nasze zadania: współpracując ze służbami miejskimi ustalić zakres niezbędnych prac dotyczących nabrzeża i jego przekształcenia na promenadę, która w każdym mieście portowym jest szczególnie wykorzystywana turystycznie. Ponawiać to przedsięwzięcie (dzieląc je na szczegółowe zadania) w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego i lobbować wśród mieszkańców wyspy, by zechcieli na ten projekt głosować.

17. Skansen Rybacki w Górkach Wschodnich

Piękną inicjatywę powołania Skansenu Rybackiego w Górkach Wschodnich, na bazie istniejących jeszcze budynków rybackich, proponuję rozszerzyć o historię powszechnych w tym miejscu wędzarni (w okresie wolnego Miasta Gdańska pracowało ich w Górkach Wschodnich jedenaście).

Nasze zadanie: w porozumieniu z władzami miasta, które wykazują zainteresowanie tym projektem, ustalenie form, finansowania, terminów realizacji, itp. w celu urealnienia tego zamierzenia.

18. Pomnik (kamień pamiątkowy) upamiętniający powstanie Śmiałej Wisły

Wykorzystując 175. rocznicę utworzenia się w naturalny sposób Śmiałej Wisły proponuję zorganizowanie w przyszłym roku uroczystości odnoszących się do tego wydarzenia. Podobnie jak w Świbnie z okazji stulecia powstania Przekopu Wisły, sugeruję współpracę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Urzędem Miejskim w celu posadowienia w Gorkach Wschodnich kamienia z właściwą inskrypcją.

Nasze zadanie: Rada Osiedla, SPWS i LOT powinny wspólnie powołać Komitet złożony z osób zainteresowanych tym wydarzeniem, który z naszymi partnerami uzgodni szczegóły tego wydarzenia (m. in. sposoby finansowania, sprawy planistyczne i artystyczne).

19. Lądowisko wodnosamolotów w Górkach Wschodnich

Niecodzienna inicjatywa gospodarcza i turystyczna jaką było powołanie w okresie Wolnego Miasta Gdańska w Górkach Wschodnich lądowiska wodnosamolotów, nie jest powszechnie znana, stąd wydaje się koniecznością udostępnienia tej informacji turystom, w formie dla nich interesującej (być może tablic informacyjnych, itp.).

Nasze zadanie: przygotowanie tekstów na tablice informacyjne, zdobycie finansowania ich wykonania.

20. Katalog obiektów kultury Wyspy Sobieszewskiej

Ewidencjonowanie, również w postaci fotograficznej, interesujących obiektów architektonicznych, posiadających oryginalną kompozycję wewnętrzną czy zewnętrzną, snycerkę drewnianą czy elementy zabudowy murowanej.

Proponuję również podjęcie przez „Wyspę Skarbów” w porozumieniu z biblioteką projektu pozyskania wspomnień mieszkańców autochtonów oraz osadników przybyłych nad ujścia Wisły, w celu zachowania historii już niestety odchodzącej, lecz ważnej dla tożsamości  miejsca. Uczynienia z biblioteki swoistej „pracowni” dla wszystkich zainteresowanych dziejami i kulturą Wyspy Sobieszewskiej (jak to ma miejsce w bibliotekach w Sztutowie i Stegnie).

21. „Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej (od Śmiałej Wisły po Nową Karczmę) ”

Przygotowuję do druku pozycję popularnonaukową pt. „Plaże i kąpieliska Mierzei Wiślanej”, gdzie w maksymalnym stopniu chcę zaprezentować kąpieliska Sobieszewa, Orlinek i Świbna, z ich interesującą historią, począwszy od końca XIX wieku. Podobnie będą potraktowane kąpieliska począwszy od Mikoszewa do Nowej Karczmy. Książka spełniać będzie oczekiwania poznawcze miłośników Mierzei, turystów i osób wypoczywających w naszych kąpieliskach. Przybliży w atrakcyjnej formie historię plaż, znanych osób tu wypoczywających, prezentować będzie ośrodki, hotele i pensjonaty służące obsłudze turystycznej.

Praca pt. „Trzecie ujście Wisły”, której dodruk jest w trakcie, przybliża również historię wschodniej części wyspy i spraw turystyki tego obszaru.”

 

Waldemar Nocny

Odpowiedź ROWS z 14.03.14 na pismo ZDiZ z 07.03.14 w sprawie uspokojenia ruchu

Od:Władysław Sidorko
Do:Malgorzata Lipiec <Malgorzata.Lipiec@zdiz.gda.pl>;
Wysłano:14 marca 14:56
Temat:Re: Odpowiedź na email
Dzień Dobry,
dziękuję za przekazane materiały. Propozycje omówimy na najbliższej Sesji Rady Osiedla w dniu 19 bm. po czym przedstawimy stanowisko.
Osobiście już teraz muszę stwierdzić, że występując z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa ruchu na Wyspie Sobieszewskiej wskazywaliśmy na pilnośc rozwiązania problemu nie na małych, lokalnych uliczkach lub nieco większych ale dziurawych jak sito /vide:ul. Tęczowa/, gdyż chociaż jest to problem ale nie największy.
Podstawowe zagrożenie występuje -na co wskazywała Rada Osiedla, jak również inne organizacje i stowarzyszenia z Wyspy – na głównych ciągach komunikacyjnych, tj. ul.Nadwiślańskiej szczególnie odcinek od mostu pontonowego do ul. Sobieszewskiej, Turystycznej / zwłaszcza pomiędzy ul.Przegalińską i Kwiatową – brak chodnika a nawet dobrego pobocza/ oraz ul. Boguckiego /głównie od ul. Kwiatowej do ul. Pohoreckiego – również brak chodnika/. Uważam, że same znaki pionowe sprawy nie załatwią.
Tak więc nadal oczekujemy na zapowiadane rozwiązania.
Pozdrawiam,
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska