Archiwum

Protokół z XXXIV Sesji ROWS 19.03.2014r.

Protokół z XXXIV Sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19 marca 2014 roku.

1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Osiedla, który po zapoznaniu się z listą  obecności / 8 radnych obecnych / stwierdził prawomocność obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad / 8 głosów „za”/.

Na sesji obecne były Panie: Koprowska Magdalena i Rosiak Katarzyna z Biura Rozwoju Gdańska oraz Pan Waldemar Nocny

i Pan Krzysztof Podkówka, Prezes nowo powołanego Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Wyspa Sobieszewska”

2. Przewodniczący obrad poprosił Panią Magdalenę Koprowską z Biura Rozwoju Gdańska o:

1/ krótkie omówienie podstawowych rozwiązań aktualnie obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Świbna

2/ ustosunkowanie się do wniosków Rady Osiedla sformułowanych w wystąpieniu

o zmianę planu zagospodarowania dla centrum Świbna,

3/ przedstawienie sugestii i propozycji BRG co do możliwości i celowości

ewentualnych zmian planu.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali:

1/ Pan Waldemar Nocny – wskazał między innymi na potrzebę wprowadzenia

rozwiązań planistycznych umożliwiających rozwój Świbna przy jednoczesnym

możliwie maksymalnym zachowaniu rozwiązań i funkcji utrwalonych

w tradycji i historii tej miejscowości.

Podkreślił potrzebę wyraźnego zaakcentowania funkcji turystycznych

i rekreacyjnych a tym samym wprowadzenia w planie zapisów

umożliwiających realizację ciągów pieszo-rowerowych, tras spacerowych,

punktów widokowych, miejsc postojowych itd.

2/Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko, który podtrzymał wnioski

i uwagi zgłoszone przez Pana Waldemara Nocnego jako zbieżne z wnioskami

Zarządu Osiedla a ponadto wskazał między innymi na potrzebę wdrożenia

rozwiązań wprowadzających ład urbanistyczny i architektoniczny

ze wskazaniem na konieczność zachowania elementów tradycyjnego dla tej

części Mierzei budownictwa i uregulowania układu drogowego

3/Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski – zwrócił uwagę na

konieczność wyjaśnienia stanów prawnych ciągów drogowych, w tym

zwłaszcza tras spacerowych i prowadzących do plaż przez tereny leśne.

Dyskutant uważa, że główne trasy turystyczne i prowadzące do plaży powinny

być wyłączone z gospodarki leśnej i przejęte w administrowanie i utrzymanie

przez gminę Gdańsk gdyż inaczej mogą wystąpić problemy z ich

zagospodarowaniem.

4/ Przewodniczący Rady Osiedla Jerzy Petryczko – wskazał na potrzebę

uwzględnienia w planie zagospodarowania rezerwacji terenów przestrzeni

publicznej – chodzi o miejsce na urządzenie centrum spotkań i organizacji

imprez masowych /teren od strony Wisły Przekop u zbiegu ulicy Świbnieńskiej i Boguckiego/.

Przyjęte ustalenia:

Zarząd Osiedla przy udziale Komisji Rozwoju Przestrzennego dopracuje

założenia i uszczegółowi cele zmiany planu zagospodarowania dla centrum Świbna.

Zespół rozpatrzy uwagi i propozycje zgłoszone na Sesji oraz wszelkie inne

uwagi mieszkańców jeśli takowe pojawią się.

3. Realizując pkt 3 Porządku obrad – przedstawicielka Biura Rozwoju Gdańska

doprecyzowała stanowisko BRG w sprawie części wniosków Rady Osiedla o

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic

Żonkilowej, Narcyzowej i Kwiatowej.

Chodziło głównie o wyjaśnienie możliwości intensyfikacji zabudowy poprzez

przekształcenie terenów rolnych na mieszkaniowo-usługowe.

Ustalenie – Zarząd Osiedla wystąpi do Wydziału Programów Rozwojowych UM

w Gdańsku z zapytaniem o postępie prac związanych z opracowaniami dot.

rozdziału układu odwadniającego tereny zurbanizowane od sieci melioracyjnej

terenów rolnych.

4. Z kolei głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla, który poinformował

zebranych o sprawach, jakimi Zarząd zajmował w okresie od ostatniej sesji,

w tym o korespondencji / otrzymanych i wysłanych pismach/, podjętych

interwencjach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.

Przypomniał także, że z pełną treścią ważniejszej korespondencji można

zapoznać się na stronie internetowej Rady radaosiedla.pl oraz ponowił prośbę

o propagowanie wśród mieszkańców możliwości korzystania z tej formy

kontaktów z Radą , w tym także z możliwości zgłaszania wszelkich uwag i

wniosków.

5. Tematyka dyskusji skupiła się, po raz kolejny, przede wszystkim na „problemie”

Budżetu Obywatelskiego.

Podsumowanie – w obecnej formule projektu małe dzielnice takie jak np.

Wyspa Sobieszewska” praktycznie nie mają żadnych szans na przegłosowanie

choćby jednego zadania. Chyba, że uda się włączyć jakieś zadanie w jeden

wniosek, wspólny praktycznie dla całego okręgu wyborczego.

Wniosek – bez względu na to, jakie ostatecznie rozwiązania zostaną przyjęte

przez Radę Miasta Gdańska, wszyscy radni, zwłaszcza zarząd osiedla, podejmą

starania o aktywne włączenie się w problem możliwie najszerszej liczby

mieszkańców.

Innym najczęściej poruszanym problemem była sprawa czystości /a właściwie

jej braku/ na Wyspie Sobieszewskiej.

Ustalenia: Zarząd Osiedla podejmie interwencje o przyspieszenie oczyszczania

Wyspy po zimie.

Protokołował: Władysław Sidorko 

Przewodniczący Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.