Archiwum

Archive for Styczeń 2017

Skorzystaj z miejskich dotacji !!!

Informacja dotycząca dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Prezydent Miasta Gdańska informuje:

Na podstawie Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia  „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”- istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:

1) zamiana ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2) zakup i instalacja kolektora słonecznego,

3) likwidacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie  do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

4) demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanychoraz rur zsypowych,

5) zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci  kanalizacji deszczowej,

6) zamiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej
lub gazowej.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją  zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są niżej wymienione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

1) osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,  przedsiębiorcy.

Druki wniosków o udzielenie dotacji oraz szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji dostępne są:

1) na stronie internetowej miasta: www.gdansk.pl

2) w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74, nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

Termin składania wniosków: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017r .

Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć : w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1  przy ul. Partyzantów 74,  nr 2 przy ul. Milskiego 1, nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12, nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2; lub w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 (pok.203); oraz drogą pocztową na adres : Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Bożena Araminowicz

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Środowiska

Referat Polityki

pismo w sprawie możliwości dojścia do plaży ul. Sobieszewską 20170112

pismo z UMG w sprawie dojścia do plazy przez ul. Sobieszewską 20170112

Protokół z XXI sesji RDWS 20170103

protokół XXI sesji RDWS 20170103

Pismo do Komisji Sportu RMG w sprawie ograniczeń w inwestycjach 20161206

pismo do komisji sportu RMG 20161206

Chcesz wyciąć drzewo? Zobacz, jak zmieniły się przepisy w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o ochronie przyrody zmieniająca przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Obecnie nie jest wymagane m.in. uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych – o ile zieleń jest usuwana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi przepisami takie zezwolenie nie jest wymagane, są jednak pewne uwarunkowania, które trzeba wziąć pod uwagę – podkreśla Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Jeżeli chcemy usunąć drzewa z własnej nieruchomości, sprawdźmy koniecznie czy nie naruszymy przepisów innych ustaw!

Sprawdź zapisy planu i rejestr zabytków
Decydując się na wycinkę drzew, trzeba sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż mogą się w nim znajdować ważne zapisy i wytyczne dotyczące zieleni, np. zakaz wycinki drzew.
Nie można usuwać drzew z terenów leśnych (oznaczonych symbolem Ls) będących własnością osób prywatnych. Wycinkę drzew regulują zapisy ustawy o lasach.
Jeżeli nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, koniecznie trzeba sprawdzić u wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków czy można usunąć zieleń.

Pamiętaj o okresie lęgowym ptaków
Należy także pamiętać o obowiązującym okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października). Jeżeli nie musimy, nie wycinajmy w tym czasie zieleni. Gdy konieczna jest wycinka, a w zieleni znajduje się gniazdo ptaków z gatunku chronionych, konieczne jest uzyskanie decyzji na zniszczenie gniazda wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Ważny obwód drzewa!
Bez zezwolenia, można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Krzewy rosnące w skupiskach, których powierzchnia nie przekracza 25m2 również nie wymagają uzyskania zezwolenia.

Zmiany także dla rolników!
Bez zezwolenia, można wyciąć także drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, tzn. wznowienia upraw.

Pozostałe zmiany zasad dotyczące ochrony zieleni znajdują się na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1, natomiast informacje dotyczące zasad uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Drzewa,a,2387.

W razie wątpliwości – zadzwoń do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: 58 323 68 09, 58 323 68 82 lub 58 323  68 51.

Współpraca: Eliza Fludra / Wydział Środowiska UMG

 

Dariusz Wołodźko

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Referat Prasowy

dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl