Chcesz wyciąć drzewo? Zobacz, jak zmieniły się przepisy w 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o ochronie przyrody zmieniająca przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Obecnie nie jest wymagane m.in. uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych – o ile zieleń jest usuwana na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi przepisami takie zezwolenie nie jest wymagane, są jednak pewne uwarunkowania, które trzeba wziąć pod uwagę – podkreśla Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Jeżeli chcemy usunąć drzewa z własnej nieruchomości, sprawdźmy koniecznie czy nie naruszymy przepisów innych ustaw!

Sprawdź zapisy planu i rejestr zabytków
Decydując się na wycinkę drzew, trzeba sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż mogą się w nim znajdować ważne zapisy i wytyczne dotyczące zieleni, np. zakaz wycinki drzew.
Nie można usuwać drzew z terenów leśnych (oznaczonych symbolem Ls) będących własnością osób prywatnych. Wycinkę drzew regulują zapisy ustawy o lasach.
Jeżeli nieruchomość znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, koniecznie trzeba sprawdzić u wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków czy można usunąć zieleń.

Pamiętaj o okresie lęgowym ptaków
Należy także pamiętać o obowiązującym okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października). Jeżeli nie musimy, nie wycinajmy w tym czasie zieleni. Gdy konieczna jest wycinka, a w zieleni znajduje się gniazdo ptaków z gatunku chronionych, konieczne jest uzyskanie decyzji na zniszczenie gniazda wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Ważny obwód drzewa!
Bez zezwolenia, można wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Krzewy rosnące w skupiskach, których powierzchnia nie przekracza 25m2 również nie wymagają uzyskania zezwolenia.

Zmiany także dla rolników!
Bez zezwolenia, można wyciąć także drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, tzn. wznowienia upraw.

Pozostałe zmiany zasad dotyczące ochrony zieleni znajdują się na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2249/1, natomiast informacje dotyczące zasad uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Drzewa,a,2387.

W razie wątpliwości – zadzwoń do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: 58 323 68 09, 58 323 68 82 lub 58 323  68 51.

Współpraca: Eliza Fludra / Wydział Środowiska UMG

 

Dariusz Wołodźko

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Referat Prasowy

dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na Wyspie – zgłaszanie zarzutów do 15 I.2017r !!!

Informacja
Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie modernizacji ewidencji budynków i lokali

Na podstawie przepisu art. 7d pkt 1, lit. a), art. 20, art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2016 roku, poz. 1629) oraz § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (jednolity tekst z 2016 roku, poz. 1034) Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków informuje, że

dla wskazanego obszaru m. Gdańska został zmodernizowany rejestr gruntów w zakresie ujawnienia danych o budynkach i lokalach. Pełna ewidencja nieruchomości dotyczy obrębu geodezyjnego nr 0140 (Sobieszewo) – teren ograniczony ul. Nadwiślańską, ul. Tęczową, ul. Pogodną, ul. Barwną, ul. Falową, ul. Turystyczną, ul. Narcyzową, ul. Przegalińską, rzeką Martwa Wisła.

Dane objęte modernizacją dotyczące kartoteki budynków, kartoteki lokali, rejestru budynków, rejestru lokali, mapy ewidencji gruntów i budynków, zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 w terminie od 02.11.2016r. do 23.11.2016r.  Z dniem 15.12.2016 roku  stały się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Gdańska rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty do danych zawartych w w/w operacie ewidencyjnym, wniesione po upływie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Życzenia Świąteczne

 

 

Szanowni mieszkańcy, goście i sympatycy Wyspy Sobieszewskiej,

 

Na szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz na Nowy 2017 Rok

osobiście oraz w imieniu Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska składamy Wam

najserdeczniejsze życzenia; wszelakiego dobra, doskonałego zdrowia, przychylnych

i wyrozumiałych przyjaciół a także pomyślności we wszystkich przedsięwzięciach

w każdej sferze życia zawodowego, osobistego i rodzinnego.

Niech spełniają się  marzenia i oczekiwania. I niech wielka będzie radość

z dokonań dnia codziennego.

Życzymy Wam aby przesłanie Betlejemskiej Dobrej Nowiny przeniknęło

do wszystkich Rodzin i zaowocowało pełnią szczęścia.

 

Władysław Sidorko                                                                  Ryszard Nowak

Przewodniczący Zarządy Dzielnicy                                 Przewodniczący Rady Dzielnicy

Wspólnie zapalmy świąteczną choinkę na WYSPIE Sobieszewskiej- 18 grudnia (niedziela) godz. 11:00, rondo w Sobieszewie !!!

W dniu 18 grudnia br. (niedziela) o godz. 11.00 harcerze ZHP przekażą mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej Betlejemskie Światełko Pokoju, które rozświetli świąteczną choinkę na rondzie w Sobieszewie.

Jest ono również zwiastunem obchodów 100-Lecia Związku Harcerstwa Polskiego, które odbędzie się w 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej.

Na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej.

Przewodniczący Rady Dzielnicy  Wyspa  Sobieszewska

/-/ Ryszard Nowak


Remont nawierzchni ul. Przegalińskiej 10-13.12

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje:

10-13.12 – naprawy nawierzchni ul. Przegalińskiej

 

W dniach 10-13 grudnia wykonane będą naprawy nawierzchni ul. Przegalińskiej (odcinek od posesji nr 81 do nr 95). Wykonane zostaną: nakładka z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy.

W związku z tym, będą następujące utrudnienia w ruchu:

–  zamknięcie jezdni na czas układania nawierzchni

–  zwężenie jezdni przy wykonywaniu poboczy.

 

Warunkiem koniecznym dla prowadzenie robót są korzystne warunki atmosferyczne.

 

W przypadku konieczności wykonania robót nawierzchniowych poza weekendem, prace będą rozpoczynać się po godz. 8.00 (jezdnia będzie zamykana po przejeździe kursu dowożącego dzieci do szkoły), kończyć po godz. 16.00.

Nowe Idee Miasta – spotkanie dot. rewitalizacji 30.11.2016

Szanowni Państwo,
Zapraszamy  do udziału w dyskusji na temat rewitalizacji. Tym razem podejmiemy temat polityki mieszkaniowej w ramach działań rewitalizacyjnych w mieście. Zapewnienie dostępu do godziwych warunków zamieszkania jest jednym z elementów polityki rewitalizacji. Celem projektów rewitalizacyjnych powinno być zarówno zapewnienie dostępu do mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego dla potrzebujących, jak i wspieranie nowych inicjatyw np. kooperatyw mieszkaniowych, kamienic międzypokoleniowych lub pracy podmiotów ekonomii społecznej. Będziemy dyskutować o tym jak rewitalizacja może być pretekstem do wdrażania polityki mieszkaniowej, jakie są bariery, a jakie szanse dla takich działań.

Spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada br. o godz. 18:00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35, II piętro). Wstęp wolny!

W dyskusji udział wezmą: dr Krzysztof Herbst i Piotr Olech

Gdańsk planuje przystanie jachtowe na Wyspie Sobieszewskiej

W ramach programu Pętla Żuławska na Wyspie Sobieszewskiej mają powstać nowe przystanie dla jachtów.

Jest szansa że do 2020 roku Gdańsk wzbogaci się o dwie nowe przystanie żeglarskie w ramach kolejnego etapu programu Pętla Żuławska.

Jedna przy ul. Nadwiślańskiej naprzeciwko hotelu Renusz. Celem zadania jest zwiększenie oferty żeglarskiej na Martwej Wiśle. Program inwestycji obejmuje budowę pomostów pływających przy istniejącym nabrzeżu umocnionym oraz budowę budynku bosmanatu z zapleczem klubowym oraz hangaru. Szacunkowa wycena kosztów tej inwestycji to ponad 4,6 mln zł.

Kolejna przystań na wyspie zlokalizowana ma być w Świbnie na terenie basenu portu rybackiego, czyli na wodach przekopu Wisły. Program inwestycji obejmuje umocnienie dwóch nabrzeży portowych wraz z budową pomostów cumowniczych, budowę budynku bosmanatu, zaplecza sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu przystani. Szacuje się ją na blisko 2,2 mln zł.

Co ciekawe  w niedalekiej odległości od mostu w Sobieszewie ( na terenie po byłym ośrodku „Celnik”)  powstanie Centrum Edukacji Morskiej Politechniki Gdańskiej, w skład którego wejdą: marina, laboratoria, sale seminaryjne oraz pomieszczenia socjalne.

Inwestycja będzie zrealizowana w ciągu najbliższych 5 lat.

Źródło: trojmiasto.pl

Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ul.Boguckiego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na naprawie odcinka ok. 200 mb. ul. Świbnieńskiej w kierunku Przegaliny w rejonie skrzyżowania z ul. Boguckiego w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Zakres prac obejmował remont nawierzchni bitumicznej oraz naprawę chodników.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
- wymianę nawierzchni (warstw bitumicznych) jezdni;
– wymianę krawężników;
– wymianę nawierzchni chodników i zjazdów.

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska
Czas realizacji: 3.08.2016 r. – 28.10.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 277 tys. zł

zdjęcie przed remontem:

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie po remoncie: