Archiwum

Archive for Kwiecień 2024

PIT w Gdańsku Się opłaca !!!

W Gdańsku trwa kolejna edycja kampanii PIT w Gdańsku Się opłaca!

Zachęcamy do udziału. Szczegóły na: https://media.gdansk.pl/komunikaty/831882/rozlicz-pit-w-gdansku-wez-udzial-w-loterii-i-wygraj-nagrody

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w 2023 roku oraz protokół LIV sesji z 09.04.2024

Sprawozdanie z działalności Rady w 2023r.

Protokół z LIV sesji RDWS 09.04.2024

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały Nr LXXV/1912/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Gdańska oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego miasta Gdańska w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 14 czerwca 2024 r.

Wniosek do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

  1. na stronach internetowych www.brg.gda.pl i www.bip.brg.gda.pl,
  2. w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego w formie:

  • papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk,
  • online za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/plan-ogolny),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@gdansk.gda.pl,
  • poprzez platformę ePUAP.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

1_plan_A4_druk