Archiwum

Obwieszczenie dot. decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po byłej jednostce wojskowej

Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działce 169/3 obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą

 

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.), Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku reprezentujący Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek firmy Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie, złożony do tut. organu w dniu 4 grudnia 2017 r. (wpływ uzupełnienia: 06.02.2018 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działce 169/3 obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego, o możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Sali Obsługi Mieszkańców pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dot. ww. sprawy, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia).

Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w godzinach pracy urzędu.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

One Response to “Obwieszczenie dot. decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po byłej jednostce wojskowej”

  • Tolin:

    Czy można by na tym etapie próbować dookreślić warunki środowiskowe w taki sposób, aby przez teren przeprowadzić ogólnodostępną trasę nad morze? wydaje mi się, że to jest zasadnicza spraw dla właścicieli pensjonatów w tej okolicy.