Archiwum

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Narcyzowa, Kwiatowa

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani   mogą   składać   wnioski   do   wyżej  wymienionych  planów  miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj
Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

One Response to “Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Narcyzowa, Kwiatowa”

  • Tolin:

    Bardzo bym sobie życzył, aby w planie znalazła się informacja o całkowitej przejezdności ul. Kwiatowej, tak jak to było kiedyś. Taka droga mogłaby faktycznie być użyteczną alternatywą dla Świbnieńskiej. Ale to marzenia ściętej głowy, bo kruk krukowi oka nie wykole. Można wybudować drogę w szczerym polu, z której nikt nie korzysta i wydać na to dziesiątki milionów złotych. Można kogoś uwłaszczyć na folwarku i zlikwidować przejezdność ul. Kwiatowej, a wszystko kręci się wokół interesów jednej osoby. Ale może mylę się i gospodarstwo Polan tak chętnie korzystające z Kwiatowej będącej własnością Skarbu Państwa, w dojazdach na pola, chce skorygować tę nierówność i samo wniesie o oddanie przejazdu. Zaraz podniosą się obrońcy, że to przecież będzie droga publiczna przejeżdżała koło domu! Taka sama publiczna jak Boguckiego, Świbnieńska, Turystyczna i nie bliżej od domów stojących przy tych ulicach.